News Update - oryor.com 

News Update

5 หน่วยงาน ผนึกกำลังจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ทางสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต

วันที่สร้าง : 20-07-2018

           กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี)  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือกลไกการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์  ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

            เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการหารือการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ต เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์มูลค่า E-commerce ในประเทศไทยปี 2560 พบว่ามีมูลค่าสูงกว่า 2.8 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เป็นค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาสูงกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพบางส่วนมีการโอ้อวด และโฆษณาเกินจริง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคสูญเสียโอกาสในการรักษา และอาจได้รับความเสียหายจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตหากหลงเชื่อ ทั้งนี้ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดการกับปัญหาดังกล่าว แต่ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดีอี สำนักงาน กสทช.  สคบ. ฯลฯ แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง จึงได้มีการจัดการหารือเพื่อบูรณาการกลไกการจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีข้อสรุปดังนี้

1.         ใช้กลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง อย. กับ สำนักงาน กสทช. ในการระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายของสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วัน โดยจากการดำเนินงานตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ระงับโฆษณาผิดกฎหมายจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุได้จำนวน 199 รายการ ส่วนอินเทอร์เน็ต ได้ส่งเรื่องให้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จำนวน 378 (URL) จึงเห็นควรนำกลไกการทำงานดังกล่าวมาใช้กับการทำงานร่วมระหว่าง อย. และกระทรวงดีอี  ในการระงับการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตด้วย

2.         ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้ที่กระทำผิด ที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต ส่วนในกรณีที่เป็นเรื่องของการฉ้อโกง ให้ใช้กฎหมายการฟอกเงินร่วมด้วย

3.         การเยียวยาผู้เสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. และ สคบ. จะร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งแทนผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้ในเรื่องของการตรวจสอบการขายตรงและตลาดแบบตรงได้ส่งเรื่องให้ สคบ. แล้ว จำนวน 64 URL  

4.         มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

5.         การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภค สถานศึกษายังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน ทางกระทรวงสาธารณสุขจะทำสื่อซึ่งเป็นบทความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ในลักษณะที่เข้าใจง่ายทันสมัย เช่น infographic โดยให้กระทรวงดีอีนำไปเผยแพร่ในเครือข่ายเน็ตประชารัฐ ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่ในเครือข่าย อสม. ออนไลน์ ด้วย

           พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ กล่าวในตอนท้ายว่า  ผลจากการประชุมวันนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญและบูรณาการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบบครบวงจร พร้อมมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและเกิดผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการแล้ว จะมีการประเมินผลงานทุกสามเดือน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป