News Update - oryor.com 

News Update

สาธารณสุข ร่วมใจ ส่งยา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน สปป.ลาว

วันที่สร้าง : 01-08-2018

          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน สปป.ลาว ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อการรักษาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้บริจาคยาตำราหลวง 500 ชุด มอบให้แก่หน่วยงาน Food and Drug Department สปป.ลาว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยต่อไป

          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเนื่องจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิดรอยแตกบริเวณสันเขื่อน ส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากไหลท่วมทะลักบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่โดยรอบ ทำให้ประชาชนชาวลาวได้รับผลกระทบจำนวนมาก ว่ากระทรวงสาธารณสุข ห่วงใย พี่น้องประชาชนชาวลาวที่ประสบอุทกภัย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันช่วยเหลือทาง สปป.ลาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมในการจัดยา เพื่อส่งไปช่วยเหลือประชาชนชาวลาวที่มีความจำเป็นต้องใช้ยา เพื่อการรักษาจากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้บริจาคยาตำราหลวง จำนวน 500 ชุด ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้าน ประกอบด้วย ยาเม็ดพาราเซตามอล ขนาด 500 มก. , ผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) , ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน , ยาธาตุน้ำแดง , น้ำยาโพวิโดน-ไอโอดีน , พลาสเตอร์ยา และสำลี โดยได้จัดส่งผ่านทางสายการบินพาณิชย์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ นพ.วันชัย เลขาธิการฯ อย. จะนำยาไปส่งมอบให้แก่หน่วยงาน Food and Drug Department สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยตนเอง เพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวลาวผู้ประสบเหตุอุทกภัยอย่างทั่วถึง

          ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า นอกจากภารกิจที่ อย. เดินทางไปบริจาคยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว แล้วนั้น อย. ยังได้เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีลาว - ไทย ด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 3 (3rd  Lao PDR - Thailand Cooperation on Health Products  Safety) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจะมีการหารือความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงงานด่านอาหารและยา ตามแผนปฏิบัติการร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างรัฐบาลไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย Food and Drug Department (FDD) Ministry of Health ซึ่งผลจากความร่วมมือด้านวิชาการดังกล่าวจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของทั้งสองประเทศได้มาตรฐานและปลอดภัย นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกันนี้ อย. ไทย – ลาว จะร่วมมือกันพัฒนางานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเกิดความปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งด้านระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป