News Update - oryor.com 

News Update

อย. เผย ความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ สร้างความมั่นคงทางยา และคุ้มครองประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา

วันที่สร้าง : 03-08-2018

           กรณีข้อกังวลประเด็นต่าง ๆ ต่อ ร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับใหม่ อย. เผย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ อย. ทราบ ขณะนี้มีมากกว่า 1,000 ความเห็น ซึ่ง อย. ได้นำมาความเห็นต่าง ๆ   มาปรับปรุงร่างให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสากล ย้ำ ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่นี้ อย. ยืนหยัดให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้ยาอย่างเข้มข้น พร้อมส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรมยา เพิ่มความมั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศ

            นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า จากการที่พระราชบัญญัติยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถูกใช้มานานกว่า 50 ปี จึงทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาไม่เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางวิทยาการและเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....    จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมสาระสำคัญในด้าน การเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุญาตด้านยา และเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของผู้ประกอบการ ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ เช่น การเข้าถึงยาของประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมยาเพื่อการพึ่งพาตนเอง

          ทั้งนี้ ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ได้จัดทำและมีการชี้แจงครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 และนำความเห็นที่ได้มาปรับปรุงเป็น ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในการประชุมจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้นำขึ้นเว็บไซต์สำนักยาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 และยังได้รับฟังความเห็นในช่องทางอื่น ๆ เช่น จดหมาย อีเมล จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีความเห็นเข้ามาจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 340 ความเห็น  โดย อย. ได้นำความเห็นต่าง ๆ นี้มาประมวลและปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ก่อนนำขึ้นรับฟังความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งบนเว็บไซต์ www.lawamenmend.go.th ระหว่างวันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่ง อย. จะได้นำความเห็นเพิ่มเติมจำนวนมากกว่า 1,000 ความเห็นมาพิจารณาปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติยา     พ.ศ. .... ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่มีความห่วงใยเกี่ยวกับบทกำหนดโทษ และค่าธรรมเนียม   ต่าง ๆ ก่อนนำร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....  ฉบับนี้ เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

          นพ.สุรโชค รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาดียิ่งขึ้น เพิ่มการเข้าถึงยา รวมทั้งพัฒนาการพิจารณาอนุญาตด้านยาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยา อันนำไปสู่การเพิ่มความมั่นคงทางยาและเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ อย.