News Update - oryor.com 

News Update

เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่สร้าง : 09-08-2018

          พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เผยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมผู้ผลิตยาผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นที่มีคุณภาพ     อย่างทั่วถึง ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงด้านยา อย่างยั่งยืน

          วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล ว่าในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการฯ มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การเพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็นที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน โดยดำเนินการปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มเติม ซึ่งมียาที่สำคัญ ได้แก่ วัคซีนฮิบ ในรูปแบบวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค เพื่อลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็ก ยาสำหรับป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ทารกในครรภ์ และยาสำหรับโรคหลอดเลือดดำในจอตาอุดตัน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุงราคากลางยาให้ทันสมัยเพิ่มเติม 179 รายการ โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถประหยัดงบประมาณเพิ่มเติมได้อีก 3,164 ล้านบาทในปี 62 รวมทั้ง ผลักดันให้มียาสามัญทดแทน    ยาต้นแบบทำให้เพิ่มการเข้าถึงยาใน 6 กลุ่มโรคสำคัญ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 2,400 ล้านบาท อีกทั้ง คณะกรรมการฯ ได้เร่งผลักดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและลดปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนผู้ประกอบวิชาชีพ และประชาชน รวมทั้งการให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การประกาศเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU country) ในปี 2565

           ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมผู้ผลิตยาในประเทศผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย คณะกรรมการฯ จึงมีมติปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อยาของรัฐ เพื่อสนับสนุนยาในบัญชีนวัตกรรมไทยโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ยาทั่วไป ยาชีววัตถุ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาคุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและผู้ผลิตภาคเอกชน เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคงทางยา และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

           พลเอก ฉัตรชัย กล่าวในตอนท้ายว่า จะเร่งผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 2560-2564 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ให้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ พร้อมมอบหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป