News Update - oryor.com 

News Update

อย. แจง อย่าตื่นตระหนก กรณีเรียกคืนผลิตภัณฑ์นมดูเม็กซ์ในสิงคโปร์ ตรวจสอบแล้วไม่มีจำหน่ายในไทย

วันที่สร้าง : 23-08-2018

           อย. ขอประชาชนเชื่อมั่นในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค อย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นมผงดูเม็กซ์ Mamil Gold Infant Formula 1 ในสิงคโปร์ ตรวจพบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในมาเลเซีย ไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ย้ำ อย. มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทารก อาหารทารก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทารกและเด็กเล็กอย่างเข้มงวด ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบปัญหาข้อบกพร่องแต่อย่างใด

           นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์นมผงดูเม็กซ์ Mamil Gold Infant Formula 1 โดยหน่วยงาน Agri-Food & Veternary Authority (AVA) ในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากตรวจพบเชื้อครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ (Cronobacter sakazakii) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มิได้     นิ่งนอนใจ ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ไม่พบการอนุญาตผลิตภัณฑ์นมผงดูเม็กซ์ Mamil Gold Infant Formula 1 รวมทั้ง อย. ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตในประเทศมาเลเซีย และไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในประเทศไทยแต่อย่างใด จึงขอให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง อย่าวิตกกังวล เนื่องจาก อย. มีการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นมและอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างเข้มงวด เพราะจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ผลการเฝ้าระวังตั้งแต่ปี 2556 – 2561 จำนวน 395 ตัวอย่าง แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ 194 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ 106 ตัวอย่าง ซึ่งตรวจไม่พบการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ แต่อย่างใด

          นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงหรืออาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กเพื่อจำหน่ายในประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน จึงจะสามารถจำหน่ายได้ โดยผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตสถานที่นำเข้าและปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีในการเก็บรักษาอาหาร และต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำหนดเรื่องการแสดงฉลากด้วย อีกทั้ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค กำหนดให้ผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงสำหรับทารกและอาหารทารกต้องไม่พบเชื้อแบคทีเรียครอโนแบคเตอร์ ซากาซากิ กรณีตรวจพบเชื้อดังกล่าว จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอให้ผู้บริโภคอย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว โดย อย. มีมาตรการกำกับดูแลทั้งในประเทศ และได้มีการประสานไปยังสำนักงานอาหารและยาของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556