News Update - oryor.com 

News Update

อย. ห่วงใยน้ำนมแม่ควรรับและบริจำคผ่านธนาคารนมแม่ที่มีมาตรฐาน เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์อวดอ้ำงเพิ่มน้ำนม

วันที่สร้าง : 16-10-2018

           แนะเด็กทารกควรได้รับนมแม่มากกว่าเพราะมีสารอาหารที่มีประโยชน์สำหรับลูกมากที่สุดส่วนคุณแม่ที่ต้องการรับและบริจาคน้ำนม ควรรับและบริจาคผ่านธนาคารนมแม่ที่มีระบบฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน  เพื่อความ ปลอดภัยของลูกน้อย  หากพบเด็กได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการดื่มนมแม่ที่บริจาคจะถือว่าผู้บริจาคมีความผิดทางกฎหมาย  เตือนคุณแม่อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเพิ่มน้ำนม อย. ไม่เคยอนุญาต ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างลักษณะนี้ นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  เลขาธิการคณะกรรมกสร อาหารและยาเปิดเผยว่า  จากกรณีที่มีข่าวดารานักแสดงได้ประกาศ บริจาคนมแม่ของตนเองและมีการถกเถียงเกี่ยวกับการบริจาคน้ำนม และความปลอดภัยนั้น  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย.) ขอชี้แจงว่า  การบริจาคนมแม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดื่มนมแม่ ในเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักตัวน้อย  และทารกที่มี ปัญหาการเจ็บป่วยซึ่งแม่มีปริมาณน้ำนมไม่เพียงพอ  โดยมีการบริหาร จัดการในลักษณะของธนาคารนมแม่  ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารนมแม่ จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่  ธนาคารนมแม่ศิริราช  และธนาคารนมแม่ รามาธิบดี  ดำเนินการภายใต้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะ แพทยศาสตร์  ซึ่งได้นำมาตรฐานของคลินิกนมแม่ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  มาจัดทำหลักเกณฑ์และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  สำหรับคุณแม่ที่จะบริจาคน้ำนมจำเป็นต้องได้รับการซักประวัติ  และการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่า  ไม่เจ็บป่วยหรือติด เชื้อ  เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพน้ำนมที่บริจาค  เมื่อพบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานแล้วจึงจะจ่ายให้เด็กทารก ในโรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี  การบริจาคน้ำนมแม่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายจึงไม่ต้องขออนุญาตกับ  อย.  แต่อย่างไรก็ตาม  อย. มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัย  หากพบมีเด็กได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการดื่มนม แม่ที่บริจาคจะถือว่าผู้บริจาคมีความผิดทางกฎหมายกรณีผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์  ต้องระวางโทษเลขำธิกำร  ฯ  อย. กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ  การส่งเสริมการดื่มนมแม่นั นเป็นสิ่งที่ดี  เนื่องจากนมแม่เป็นอาหาร ที่มีประโยชน์สูง  สำหรับเด็กปกติสนับสนุนให้เด็กกินนมแม่ตนเอง  หากจำเป็นต้องได้รับการบริจาคนมแม่จะต้อง ได้รับผ่านธนาคารนมแม่ที่มีกระบวนการคัดกรองโรคและฆ่าเชื้อนมที่มีมาตรฐาน  เนื่องจากเด็กอาจมีความเสี่ยงต่อ การเจ็บป่วยได้  ส่วนคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำนมน้อยหรือมีปัญหาเรื่องการให้นมแม่  สามารถเข้ารับค าปรึกษาได้ที่ คลินิกนมแม่  ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน  หรือสำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเพิ่มน้ำนมมารับประทานเองเนื่องจากสตรีมีครรภ์และแม่ที่อยู่ในช่วงการให้นม ลูกถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องมีความตระหนักและระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหาร  เนื่องจากอาหารทุกชนิดที่แม่ รับประทานจะมีผลโดยตรงต่อทารกด้วย  หากมีความประสงค์จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ต้องปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญก่อนการบริโภค  และขอย้ำว่า  อย.  ไม่เคยอนุญาตการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังกล่าวว่า  สามารถช่วยเพิ่มน้ำนมได้  หากผู้บริโภคพบเห็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือสงสัยในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานหรือความปลอดภัยของอาหาร  ขอใหร้องเรียนมาได้ที่สายดวน  อย.  โทร.  1556 หรือ  E-mail: [email protected]  หรือตู้  ปณ.  1556  ปณฝ.  กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี  11000    หรือผานทาง    Oryor  Smart  Application  หรือ  Line  @FDAthai  หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อ  อย. จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดตอไป จำคุกไม่เกิน  2  ปี หรือปรับไม่เกิน  2  หมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ