News Update - oryor.com 

News Update

เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 – 2565 ภายใต้แผนแม่บทการจัดการสารเคมี สู่เป้าหมาย ประชากรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

วันที่สร้าง : 05-11-2018

           คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ  พ.ศ. 2562 -2565 ภายใต้แผนแม่บทการจัดการสารเคมี พ.ศ. 2562 – 2580 และรับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสารเคมี

           วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561) ณ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 - 2565 ภายใต้แผนแม่บทการจัดการสารเคมี พ.ศ. 2562 – 2580 ซึ่งจัดทำขึ้น โดยเป็นโครงการและกิจกรรมเพื่อการจัดการสารเคมีครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี จากทุกหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการอย่างเป็นเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 244 แผนงานโครงการ เช่น แผนงานการพัฒนากฎหมายสารเคมีและการจัดตั้งสำนักงานสารเคมีแห่งชาติ แผนศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย    เป็นต้น งบประมาณการ 4,190.85 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 53 หน่วยงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติให้จัดตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดำเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี เพื่อทบทวนและพัฒนาแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการให้มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สอดรับกับแผนแม่บทการจัดการสารเคมี เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมาย ประชากรปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

            นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสารเคมีโดยเป้าประสงค์ของการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีของประเทศในอนาคต ลดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ และลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากสารเคมี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... รวมทั้งทบทวนปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี กำกับดูแล และเร่งรัดการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นกลไกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการสารเคมีของประเทศ และสามารถบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้วางกรอบเวลาและกำหนดประเด็นสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้ชัดเจน เพื่อให้รัฐบาลต่อไปดำเนินการต่อเนื่องต่อไปได้ และเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ให้มีผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และ สศช. เพิ่มเติม