News Update - oryor.com 

News Update

อย. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรส่วนภูมิภาค เข้มกำกับดูแลวัตถุอันตราย

วันที่สร้าง : 10-01-2019

           อย. สานพลังเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ช่วยดูแลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายจัดประชุมเข้ม พัฒนาทักษะความรู้ พร้อมเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพงานกำกับดูแลวัตถุอันตราย ในภาวะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว

          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ได้มีนโยบายเร่งรัดพัฒนางานเพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยมุ่งเน้นกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล อีกทั้งยังมีการพัฒนากระบวนการกำกับดูแลปรับลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และเพิ่มโอกาสให้มีการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตรายในสถานการณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก และ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการบริโภคผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค อย. จึงได้มุ่งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมผู้ประกอบการ

          ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนางานกำกับดูแลวัตถุอันตรายเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเกิดความเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเกิดความคล่องตัวในการขออนุญาตของผู้ประกอบการวัตถุอันตราย และพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคยังมีอำนาจในการตรวจสอบเฝ้าระวัง       และดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะความรู้ และการปฏิบัติงานสอดคล้องกับส่วนกลางและกฎระเบียบที่ออกมาใหม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาทักษะความรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานกำกับดูแล ด้านวัตถุอันตราย โดยจัดประชุมในวันที่ 10 - 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 150 คน

            เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งบรรลุผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ในการพัฒนางานกำกับดูแลวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป