News Update - oryor.com 

News Update

อย. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จัดกิจกรรมให้ความรู้แนะวิธีอ่านฉลากอาหาร เพื่อสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs

วันที่สร้าง : 16-01-2019

           วันนี้ (16 มกราคม 2562) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสุขภาพด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาทบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นโดยเขตสุขภาพที่ 6 และจังหวัดชลบุรี ภายใต้การนำของนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ การตรวจและคัดกรองสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม คัดกรองสุขภาพจิต ตรวจรักษาให้แก่ประชาชนในการตรวจวัดสายตา แนะฝึกอาชีพ และบริการอื่น ๆ ณ วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

           นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำนักอาหารได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชน ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการอ่านฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (GDA) และ ฉลากโภชนาการสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อให้ประชาชนทราบวิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพลดการบริโภค หวาน มัน เค็ม ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป