News Update - oryor.com 

News Update

สานพลังครู อย.น้อย พาเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs

วันที่สร้าง : 18-01-2019

          อย. รวมพลครู อย.น้อย เขตกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา “รวมพลังครู อย.น้อยส่งต่อความรู้ สู่เด็กไทย ให้ห่างไกลโรค NCDs” ภายใต้โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs ( อย.น้อย ) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำกิจกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร หวังให้เด็กนักเรียนลดหรือหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม และอ่านฉลากเพื่อการบริโภคอาหารปลอดภัย เหมาะสม

          วันนี้ (18 มกราคม 2562) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เห็นความสำคัญของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ มีศักยภาพและความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์จึงได้จัดทำโครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย. น้อย) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสม โดยใช้สื่อการเรียน การสอนสมัยใหม่ ชุดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด Education 4.0 โดยครูสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม นำไปสู่การสร้างสุขภาพที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

          ปัจจุบันโครงการ อย.น้อย ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ โครงการ อย. น้อย ยังคงเน้นการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภค หวาน มัน เค็ม มากเกินไปกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการทำกิจกรรม อย. น้อย ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร โดยขยายผลการนำรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ให้แก่ครู อย.น้อย ผ่านงานประชุมสัมมนา “รวมพลังครู อย.น้อย ส่งต่อความรู้ สู่เด็กไทย ให้ห่างไกลโรค NCDs” ซึ่งการประชุมสัมมนาจะประกอบด้วยการบรรยายและสาธิต   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการเรียนการสอน ผ่านชุดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน โดยครูจะได้รับความรู้ในเรื่อง “สอนอย่างมืออาชีพ หยุดยั้งพฤติกรรมเสี่ยง” การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ลูกเต๋าแสนกล” และ “ช้อปปิ้ง  ฉลาดคิด” ซึ่งชุดรูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สนุกและเข้าใจง่าย สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยเครือข่ายครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครือข่ายทั้ง 3 สังกัด (สพฐ., กทม., สช.) จะร่วมกันเผยแพร่ความรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเลือกบริโภคอาหาร และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต