News Update - oryor.com 

News Update

อย. ลงพื้นที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เยี่ยมชมความก้าวหน้า โครงการ อย. น้อย

วันที่สร้าง : 22-01-2019

           ชูนักเรียน อย. น้อย ร่วมรณรงค์พฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของเด็ก และเยาวชน ให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย. ลงพื้นที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืน

            นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งนอกจากการกำกับและตรวจสอบด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เลือกซื้อและบริโภคได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทันโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง ซึ่ง อย. น้อย เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่ อย.     สร้างขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน โดยกิจกรรมที่นักเรียน อย. น้อย ดำเนินการ เช่น   การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ทั้งในโรงอาหารและร้านค้ารอบ ๆ โรงเรียน หากพบว่ามีสารปนเปื้อนจะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปรับปรุง รวมทั้งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนรอบโรงเรียนโดยได้มีการรณรงค์ต่อเนื่องและได้เริ่มขยายเครือข่าย อย. น้อย ตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมีโรงเรียนสมาชิก    อย. น้อย กว่า 13,800 โรงเรียน มีนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปี กว่า 300,000 คน

           สำหรับในครั้งนี้ อย. ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรม อย. น้อย ซึ่งโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ อย. น้อย มาตั้งแต่เริ่มโครงการ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมีพัฒนาการในส่วนของการทำกิจกรรม อย. น้อย อย่างเข้มแข็ง โดยได้รับรางวัลประกวดโครงการ อย. น้อย ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับสูงสุดของมาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการ อย.น้อย ของ จ.สมุทรสาคร มีการนำแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนาพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักเรียนไปสอนในระดับชั้นเรียน ต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ให้ความรู้ในชุมชน ทั้งภายในและนอกโรงเรียนในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม ลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จัดเสียงตามสายและป้ายนิเทศ   บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร รณรงค์หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อใช้ยาอย่างสมเหตุผล อ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสำอางก่อนซื้อและใช้  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับชุมชน รวมทั้งมีการขยายกิจกรรมไปยังโรงเรียนเครือข่ายอีกมากกว่า 40 โรงเรียนด้วย

            เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการ อย. น้อย จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้บริโภคที่สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต