News Update - oryor.com 

News Update

อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงราย พร้อมหารือ สสจ. สนับสนุนงาน คบส. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

วันที่สร้าง : 25-01-2019

           อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงราย คุมเข้มผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าทั้ง 4 ด่าน สกัดไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้มาตรฐานลักลอบเข้าประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้า พร้อมหารือกับ สสจ.เชียงราย ชูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

           นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย 4 ด่านสำคัญ คือ ด่านอาหารและยาแม่สาย ด่านอาหารและยาเชียงของ ด่านอาหารและยาเชียงแสน และด่านอาหารและยาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เป็นต้น เพื่อไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขออนุญาตและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย สำหรับด่านอาหารและยาในจังหวัดเชียงรายมีสินค้านำเข้าที่สำคัญ  5 อันดับ คือ 1. ผลส้มสด 2. ใบชาอบแห้ง,ชาผง 3. หอมหัวใหญ่ 4. กระเทียม และ 5. ดอกเก็กฮวยแห้ง  ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 - 2561 จากการตรวจสอบพบมีการลักลอบนำเข้ายาไวอากร้า  ลักลอบส่งออกยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 3,443,820 เม็ด มูลค่า 1,973,820 บาท และพบสาหร่ายและลูกยอสกัดชนิดอัดเม็ดแอบซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

           สำหรับด่านอาหารและยาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พบผลิตภัณฑ์ที่มีการฝ่าฝืน โดยในปี 2559 พบยา 23 รายการ อาหาร 2 รายการ เครื่องสำอาง 8 รายการ เครื่องมือแพทย์ 12 รายการ วัตถุอันตราย 3 รายการ ปี 2560 พบยา 57 รายการ เครื่องสำอาง 20 รายการ เครื่องมือแพทย์ 37 รายการ วัตถุอันตราย 3 รายการ ปี 2561 พบยา 55 รายการ อาหาร 5 รายการ เครื่องสำอาง 14 รายการ และเครื่องมือแพทย์ 20 รายการ ซึ่งประเทศที่ตรวจพบส่วนใหญ่จะมาจากจีน เกาหลี ออสเตรเลีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น และได้ทำการตรวจสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร พบว่ามีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาต นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ยา ถุงยางอนามัยโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรการที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานและผิดกฎหมายคือ ส่งกลับสู่ประเทศต้นกำเนิดด้วยความสมัครใจ เข้าสู่ระบบกักกันของสำนักด่านอาหารและยา เพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าครั้งต่อไปอย่างเข้มงวด ดำเนินคดีโดยการปรับระงับคดีตามกฎหมาย อายัดเพื่อรอการตรวจสอบ ทำลาย

            เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า จังหวัดเชียงรายเป็น 1 ใน 10 ของจังหวัด ที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง มีจุดเด่นด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับระบบคมนาคม ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการเคลื่อนย้ายและขนส่งเพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยได้เร็วขึ้นและจำนวนมากขึ้น สำนักด่านอาหารและยา อย. จึงเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าในประเทศ  ด้วยการเตรียมความพร้อมของด่านอาหารและยา และการเตรียมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย และพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร ที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทั่วประเทศจะเข้มงวดกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเขตแนวชายแดน ไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขออนุญาตและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้หารือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถึงการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขเขตชายแดน ส่งเสริมให้เป็นเมืองการค้าชายแดนที่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อรองรับการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน โดย อย. ยินดีให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค