News Update - oryor.com 

News Update

อย. กทม. ร่วมใจ ดูแลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยในชุมชน

วันที่สร้าง : 10-04-2019

          อย. และ กทม. จับมือเดินหน้าให้ความรู้เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความเข้าใจ รับรู้แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่ กทม. เพื่อให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่กรุงเทพมหานคร  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 ภารกิจ คือ  1.การผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและยา 2.การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม 3.การสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในท้องถิ่น และ 4.กระจายอำนาจการตรวจสอบด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสําอาง และวัตถุอันตรายในสถานที่จําหน่าย ซึ่ง อย. กับกรุงเทพมหานคร มีความตกลงร่วมกันให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพกับงานบริการปฐมภูมิ (primary care) หรืองานเยี่ยมบ้าน เพื่อขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคตามกรอบภารกิจของแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

           ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกรุงเทพมหานคร และส่งเสริม สนับสนุนให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการอบรม “อย. กทม. ร่วมใจดูแลการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยในชุมชน” ให้กับข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่  ในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีเภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 13 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

           รองเลขาธิการ ฯ กล่าวต่อไปว่า อย.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น