News Update - oryor.com 

News Update

อย. ย้ำ! ให้แจ้งครอบครองกัญชาทุกช่องทาง ภายใน 21 พ.ค. 62 พร้อมเปิดรับแจ้งเป็นกรณีพิเศษ ในวันหยุด 18 พ.ค. 62 ที่ อย.

วันที่สร้าง : 17-05-2019

          อย. ย้ำ! ให้ผู้ประสงค์แจ้งครอบครองกัญชา ภายใน 21 พ.ค. 62 นี้  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สภากาชาดไทย ดำเนินการได้จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 21 พ.ค. 62 เช่นกัน หลังจากนั้นให้มาแจ้งต่อ อย. เพื่อยื่นหลักฐานฉบับจริงให้ครบถ้วนเพื่อที่ อย.จะออกใบแจ้งการครอบครองให้ และในวันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 62 อย.จะเปิด รับแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชาเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง 

          นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ในวันที่  21 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ประสงค์แจ้งนิรโทษครอบครองกัญชามาแจ้งให้ทันภายในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่ประสงค์แจ้งผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ทางสภากาชาดไทยเปิดรับลงทะเบียนในขณะนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. เช่นกัน โดยขอให้แสดงหลักฐานในระบบให้ครบถ้วน ทั้งบัตรประชาชน เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ เอกสารแจ้งการมีกัญชา และภาพกัญชาที่ครอบครองอยู่ ซึ่ง อย. จะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่แจ้งครอบครองที่แสดงหลักฐานในระบบอย่างครบถ้วนเท่านั้น โดยจะมีการติดต่อให้นำเอกสารหลักฐานจริงมาแสดงเพื่อขอรับใบแจ้งการครอบครองในภายหลัง   

           ทั้งนี้ จากการรับแจ้งครอบครอง ทั้งที่มาด้วยตนเองและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พบว่าผู้แจ้งครอบครองหลายรายมาแจ้งโดยไม่มีกัญชาในครอบครอง แต่มีความประสงค์ต้องการใช้กัญชารักษาโรคในอนาคต ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีการพิจารณาเพื่อส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาอยู่ใกล้ภูมิลำเนาของผู้ป่วยต่อไป

            เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นี้ เวลา 8.30-16.30 น. อย.จะเปิดรับแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชาเป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง เพื่อรองรับผู้ที่ประสงค์แจ้งครอบครองกัญชาให้ทันตามเวลาที่กำหนด หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน อย. 1556 กด 3