News Update - oryor.com 

News Update

อย. ลุยพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ กทม. ตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคและน้ำแข็ง ตามเกณฑ์ GMP เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย

วันที่สร้าง : 05-09-2019

          อย. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ กทม. ส่งต่อความรู้ตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้ประชาชนได้บริโภคน้ำและน้ำแข็งที่ปลอดภัย มีคุณภาพ

          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการถ่ายโอนภารกิจการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ภารกิจ คือ 1. การผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร   และยา 2. การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้ในการบริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม 3. การสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคในท้องถิ่น 4. การตรวจสอบด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย ในสถานที่จำหน่าย รวมถึงได้ลงนามความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการตรวจสอบสถานที่ผลิตและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่พบเป็นปัญหามาโดยตลอด

            กรุงเทพมหานคร โดย คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และเล็งเห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ มีความใกล้ชิดกับสถานประกอบการในพื้นที่ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อย. จึงได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ กทม.และเครือข่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเข้มแข็งในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและสถานที่ผลิตน้ำแข็ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงสามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการอบรมประกอบด้วย การอภิปรายเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและระบบการควบคุมการผลิตน้ำบริโภคและน้ำแข็งให้ปลอดภัย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการตรวจสอบสถานที่ผลิตและการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมมีการทดสอบความรู้ด้วย โดยจัดอบรมในวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่จาก อย. จำนวน 150 คน

            เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การสร้างภาคีเครือข่ายในการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์ GMP จะสร้างความเข้มแข็งในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ของ กทม. และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและได้บริโภคน้ำและน้ำแข็งที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ “ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน