News Update - oryor.com 

News Update

อย. ลงพื้นที่ด่านอาหารและยาเชียงแสน และเชียงของ จ.เชียงราย มีความพร้อมในการกำกับดูแลผักผลไม้นาเข้า

วันที่สร้าง : 17-12-2019

          อย. มีความพร้อมในการกำกับดูแลผักผลไม้นาเข้า จับมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาเชียงแสน และด่านอาหารและยาเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นด่านที่นาเข้าพืชผักผลไม้สูงที่สุด เสริมพลังบุคลากรประจาด่าน เน้นตรวจสอบการนำเข้าผักและผลไม้ทุกรายที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช หากพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานจะไม่ให้นำเข้ามาจาหน่ายในประเทศ

          นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทย์ฯ) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรประจำด่านอาหารและยา เชียงแสนและเชียงของ เป็นไปตามนโยบายอาหารปลอดภัย และคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ อย. มีมาตรการในการตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ที่มีใบรับรองมาตรฐานสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร (Global GAP) หรือหนังสือรับรองมาตรฐานของโรงคัดบรรจุ โดยดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบหาสารเคมีอันตรายด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงราย หรือห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้มาตรฐานสากล หากพบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ได้มาตรฐานจะไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศ โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ขึ้นฉ่าย ปวยเล้ง คะน้า ผักชี เป็นต้น

           ดังนั้น จึงขอให้มั่นใจในการดาเนินงานของ อย. กรมวิทย์ฯ และเครือข่ายในการเฝ้าระวังผักผลไม้นำเข้าอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการรับประทานผักผลไม้และอาหารอย่างปลอดภัย เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด