News Update - oryor.com 

News Update

สธ. ส่งหน้ากากอนามัยถึงมือโรงพยาบาล

วันที่สร้าง : 13-03-2020

           อย. เผยตัวเลขหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบ Surgical Mask และแบบ 95 กระจายถึงมือโรงพยาบาลทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ เน้นย้ำความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้ใช้หน้ากากเป็นลำดับแรก พร้อมมีสต็อกคงคลัง 1 เดือน

          นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่เกิดการระบาดขึ้นในประเทศต่าง ๆ นั้น ทำให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นที่ต้องการของทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับแรกที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบ Surgical Mask จากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 400,000 ชิ้น/วัน เพื่อจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกรมต่าง ๆ และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในภูมิภาค โดยจัดสรรให้เขตสุขภาพละ 30,000 ชิ้น/วัน ซึ่งผู้ตรวจราชการสาธารณสุขประจำเขตสุขภาพเป็นผู้จัดสรรให้โรงพยาบาลในเขตตามความจำเป็น โดยให้ทุกโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพมีจำนวนหน้ากากอนามัยคงคลังเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งจำนวนในการจัดสรรและจัดส่งหน้ากากอนามัย ช่วงระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2563 มีดังนี้

            สำหรับหน้ากากอนามัยแบบ N95 เป็นการจัดสรรให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตามพื้นที่ที่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Case PUI) ซึ่งองค์การเภสัชกรรมจะจัดสรรส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค โดยยอดจัดสรร ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 จำนวน 40,250 ชิ้น แบ่งเป็นรายเขตสุขภาพ ดังนี้

 

เขตสุขภาพ

จำนวนที่ได้รับจัดสรร

เขตสุขภาพ

จำนวนที่ได้รับจัดสรร

1

6,500

7

525

2

1,175

8

875

3

575

9

2,625

4

2,800

10

1,450

5

3,025

11

6,225

6

13,075

12

1,400

 

รวม

40,250