News Update - oryor.com 

News Update

อย. ประสานความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ของประเทศ

วันที่สร้าง : 16-07-2020

            อย. ไทย-ญี่ปุ่น จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference หารือความคืบหน้าการดำเนินการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของทั้ง 2 ประเทศ

             นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference กับPharmaceuticals and Medicals Devices Agency (PMDA) หน่วยงานหลักในการประเมินทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ และความร่วมมือต่อไปในอนาคต โดยทั้ง 2 ประเทศได้มีความร่วมมือกันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นยังให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านยามาประจำการที่ อย. เพื่อเป็นที่ปรึกษา ในการพิจารณาทบทวนทะเบียนตำรับยา พร้อมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับระบบการทบทวนทะเบียนตำรับยาของประเทศญี่ปุ่นให้แก่บุคลากร อย. ด้วย สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านยาและเครื่องมือแพทย์เพื่อควบคุมป้องกัน COVID-19 และหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดอบรมเรื่องหลักการขึ้นทะเบียนที่ดี (Good Registration Management : GRM) ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 โดย อย. ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนที่ดีแห่งเอเปค เพื่อดำเนินการพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนและการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical products) ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเปคและอาเซียน (Regulatory Harmonization and Convergence)

             เลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และทำให้เรียนรู้ถึงความสำคัญในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ อย.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สองหน่วยงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ ความร่วมมือ รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน