News Update - oryor.com 

News Update

อย. อนุมัติทะเบียนยาฟาวิพิราเวียร์ให้องค์การเภสัชกรรมแล้ว

วันที่สร้าง : 22-07-2021

                   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงกรณีที่มีบุคคลเสนอความเห็นพาดพิงการดำเนินงานของ อย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ โดยข้อเท็จจริง  อย. มีภารกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา โดยมีหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการการพิจารณาอนุญาตยาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการดำเนินงานภายใต้กฎหมายดังกล่าว  อย. ไม่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแต่อย่างใด  สำหรับกรณียาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นรายการยาหลักที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ของประเทศไทยในขณะนี้นั้น  อย. ได้อนุมัติทะเบียนยาฟาวิพิราเวียร์ที่องค์การเภสัชกรรมได้วิจัย พัฒนา และผลิตเองแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มกระจายยาให้ผู้ป่วยได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ได้กำหนดให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์โดยเร็วที่สุด เมื่อมีอาการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Health/Attach/25640721115923AM_CPG_COVID_v.16.4.n.pdf