News Update - oryor.com 

News Update

อย. แนะ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับอนุญาตก่อนซื้อ

วันที่สร้าง : 10-01-2022

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในสถานการณ์โควิด-19 จำหน่ายในท้องตลาดจำนวนมาก ทั้งชุดตรวจโควิด-19  หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว  และเครื่องผลิตออกซิเจน ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องยื่นขออนุญาตตามรายละเอียดที่ อย. กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจาก อย. ได้ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือทางคิวอาร์โค้ดนี้

นอกจากนี้ อย. ยังมีมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่าง ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน