News Update - oryor.com 

News Update

รวมพลัง อย. Thailand – Japan ต่อยอดพัฒนาประสิทธิภาพยา และเครื่องมือแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

วันที่สร้าง : 27-01-2022

อย. ไทย – ญี่ปุ่น จัดประชุม Thailand – Japan Symposium ครั้งที่ 8 ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ รับมือสถานการณ์โควิด-19 ก่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับ Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประเมินทะเบียนตำรับยาและเครื่องมือแพทย์ ได้ร่วมกันจัดประชุม Thailand-Japan Symposium ครั้งที่ 8 โดยเป็นปีที่ 2 แล้วที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นเจ้าภาพการประชุมแบบออนไลน์ เนื่องจากทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในปีนี้ได้เน้นประเด็นการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบใหม่ด้านยาและเครื่องมือแพทย์ในช่วงสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนตำรับยาและวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และการประเมินมาตรฐานวิธีการในการผลิตยาของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ รวมทั้งการประเมินเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงอย่างรวดเร็วและเหมาะสม และการสนับสนุนการขออนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (In Vitro Diagnostic)    ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไปทั่วโลกของโควิด-19 จำเป็นที่ทุกประเทศต้องประสานการดำเนินงาน ทั้งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การร่วมแรงร่วมใจของประชาชน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมไปถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง อย. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองหน่วยงานได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลยาและเครื่องมือแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนต่อไป