News Update - oryor.com 

News Update

อย. หนุนธุรกิจเครื่องสำอาง อนุญาตฉับไว

วันที่สร้าง : 19-05-2022

อย. หนุนธุรกิจเครื่องสำอางไทย เปิดระบบยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางแบบฉับไว ผ่านระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเครื่องสำอางความเสี่ยงต่ำระบบจะประเมินผลให้อัตโนมัติ รู้ผลทันที ส่วนเครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตรวจสอบ ทราบผลภายใน 3 วันทำการ เพิ่มการอำนวยความสะดวกลดการติดต่อสื่อสารโดยตรง รวมทั้งยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถบันทึกคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง ชำระค่าธรรมเนียมผ่านแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบติดตามสถานะของคำขอและพิมพ์ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางได้เองโดยไม่จำกัดจำนวน สำหรับเครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผิวกาย เส้นผมและหนังศีรษะแบบล้างออก ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์น้ำหอม เป็นต้น ใช้ระบบรับจดแจ้งอัตโนมัติ (Auto- permission) โดยสามารถยื่นคำขอและทราบผลได้ทันที โดยระบบจะประเมินผลให้โดยอัตโนมัติ เป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงานส่วนเครื่องสำอางความเสี่ยงสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด SPF50+ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน ampoule หรือ vial เป็นต้น สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ e-submission ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ เช่น สูตรส่วนประกอบ ภาพลักษณะ
บรรจุภัณฑ์กรณีที่ผลิตภัณฑ์บรรจุใน ampoule หรือ vial เอกสารหลักฐานผลการทดสอบความสามารถในการป้องกันแสงแดด เป็นต้น และสามารถทราบผลภายใน 3 วันทำการ เพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ลดการติดต่อสื่อสารโดยตรงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดแจ้งแล้วนั้นจะผ่านการตรวจสอบในเบื้องต้นว่ารายการสารและปริมาณเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และมีการเฝ้าระวังหลังออกสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์ของ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือผ่าน Line@FDA Thai Facebook: FDAThai สำหรับผู้บริโภคที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าผิดกฎหมายสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง