News Update - oryor.com 

News Update

อย. จับมือเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ

วันที่สร้าง : 24-06-2022

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จับมือภาคีเครือข่ายกว่า 25 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สมาคมและองค์กรวิชาชีพ ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดประชุมระดับชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล นนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ สถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพในระดับประเทศและระดับโลก

           ขณะนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) โดยในปี 2563 การดื้อยาต้านจุลชีพถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งใน “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) สำหรับประเทศไทย ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้สุขภาพหนึ่งเดียว มาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2565 โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดประชุมระดับชาติเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 1   เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการประชุมนี้ สำหรับการประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นในปี 2563  ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สถานการณ์ และข้อมูลวิชาการ สำหรับการประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประชุมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ทั้งนี้ การประชุมจะจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล นนทบุรี และผ่านระบบออนไลน์ โดยในปีนี้จะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำเร็จและความท้าทายของการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย” โดยตลอดงาน จะมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศหมุนเวียนกันมาอัพเดทสถานการณ์และข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และระดับโลก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถสแกนผ่าน QR Code นี้