News Update - oryor.com 

News Update

อย. เผย มาตรการควบคุมความปลอดภัยขนม “BLACK POWDER” เตือนผู้ปกครองระวังอย่าซื้อให้เด็กกิน เพราะไม่ผ่านการรับรองจาก อย.

          อย. เผย มาตรการควบคุมความปลอดภัยขนม BLACK POWDER หลังเด็กกินเข้าไปแล้วอาเจียน หมดสติ ขณะนี้ได้ประสานทุกด่านของ อย. กรมศุลกากร และ สสจ. ให้ตรวจสอบเข้ม ห้ามผลิต จำหน่าย นำเข้า หากตรวจพบให้ยึด อายัด โดยย้ำให้ตรวจสอบขนมเด็กเป็นกรณีพิเศษ มิให้มีขนมสีฉูดฉาดเล็ดลอดสู่ท้องตลาด เตือนผู้ปกครอง อย่าให้บุตรหลานซื้อขนมที่มีลักษณะรูปร่างแปลกจากขนมทั่วไป หรือมีสีสันฉูดฉาด เพราะอาจได้รับขนมที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน มีส่วนผสมของสารอันตราย แนะให้สังเกตฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย และเลขสารบบอาหาร 13 หลัก เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

          ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์เตือนภัยทางสื่อออนไลน์พบเด็กเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการเวียนหัว อาเจียน นอนซึม ตาลอย และไม่มีอาการตอบสนอง หลังบริโภคขนมที่มีลักษณะเป็นผงคล้ายเกล็ดน้ำตาลมี 2 สี 2 รสชาติ บรรจุในขวดเล็ก ๆ รูปร่างเหมือนขวดน้ำอัดลม   สีดำ บนฉลากเขียนคำว่า BLACK POWDER และมีข้อความเป็นภาษาจีน โดยไม่มีข้อความภาษาไทย รวมถึง เลข อย. นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเด็ก ๆ เกรงจะได้รับอันตราย จึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ร่วมตรวจสอบขนมดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึง ได้ประสานไปยังด่านอาหารและยา และกรมศุลกากร ให้เพิ่มการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นข่าว หากตรวจพบจะดำเนินการยึดหรืออายัด แล้วแต่กรณี และจะไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศในการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่เด็กมักซื้อไปรับประทาน โดยหากตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ดำเนินการยึดหรืออายัด แล้วแต่กรณี และสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ที่ผ่านมาเครือข่าย อย. น้อยในโรงเรียนยังมีการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมารับประทานอีกทางหนึ่งด้วย

          อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มลูกกวาด ลูกอม และกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการใช้สีผสมอาหารในปริมาณเกินที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีการนำเข้าหรือจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่แสดงเลขสารบบอาหาร เป็นต้น มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือหากพบมีการนำเข้าหรือจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ เช่น ตรวจพบสีสังเคราะห์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น สีโรดามีน หรือพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้ง หากพบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ภก.ประพนธ์ อางตระกูล กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในเรื่องการเลือกซื้อขนม โดยเฉพาะอย่าซื้อขนมที่มีสีสันฉูดฉาด หรือบรรจุในภาชนะที่แปลก ดูน่าสนใจ ไม่มีเลขสารบบอาหาร 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย. และไม่มีข้อความภาษาไทยบนฉลาก มาบริโภคเด็ดขาด เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากอาหารใส่สี อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีสาร-ปนเปื้อนต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อบุตรหลาน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรเลือกบริโภคขนมที่มีข้อความบนฉลากเป็นภาษาไทย  และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่ออาหาร ส่วนประกอบของอาหาร ชื่อและที่ตั้งผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่าย เลขสารบบอาหาร 13 หลัก (เลข อย.) วันที่ควรบริโภคก่อน สภาพภายนอกของบรรจุภัณฑ์ต้องสมบูรณ์ ไม่มีรอยบุบหรือฉีกขาด มีการเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม และควรซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของ อย. โดยหากพบผลิตภัณฑ์ที่น่าสงสัย หรือผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอใหรองเรียนมาไดที่สายดวน อย. ๑๕๕๖ หรือผาน Oryor Smart Application หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูที่กระทําความผิดอย่างเคร่งครัดตอไป