News Update - oryor.com 

News Update

อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งที่ 2 ห่วงใย ห่างไกลโรค NCDs

           อย. เดินสายธรรม จัดกิจกรรมฉันดีมีสุข ครั้งที่ 2 เชิญพระสงฆ์และฆราวาสเข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสุขภาพ วัดความดัน ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดจำนวนกว่าร้อย พร้อมถวายความรู้แด่พระสงฆ์เพื่อส่งผ่านไปยังฆราวาสและญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดหวาน มัน เค็ม และรู้จักเลือกสังฆทานที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับพระสงฆ์

             นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าปัจจุบัน   กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตเรื้อรัง นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทวีความรุนแรง โดยสัดส่วนของจำนวนผู้เสียชีวิต จากรายงานภาวะโรคของประชากร มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทุกปี ซึ่งสาเหตุที่สำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มาจากปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยมักจะบริโภคอาหารรสจัดประเภทหวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำหวาน หรือน้ำอัดลม อีกทั้ง เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน น้ำอัดลมประเภทน้ำดำ หรือน้ำชาเขียวบางประเภท นอกจากนี้ ยังพบปัญหาฆราวาสถวายผลิตภัณฑ์อาหารใส่บาตรและสังฆทานที่ไม่มีคุณภาพ หรือหมดอายุ ทำให้พระสงฆ์ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพจำพวกอาหาร ยา เครื่องสำอางที่ไม่มีประโยชน์และไม่ปลอดภัยมาบริโภค

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในโครงการ “ฉันดีมีสุข” ภายใต้ธีม “อย. ห่วงใย พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs” ซึ่งในครั้งนี้ นอกจากจะมีพระสงฆ์เข้าร่วมงานแล้ว ยังมีฆราวาสหรือญาติโยมมาร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสม และการใช้ยาให้ถูกต้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสังฆทานที่เป็นประโยชน์และปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งต่อความรู้ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งฆราวาสที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะสามารถดูแลตนเองได้แล้วยังสามารถรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมปลอดภัย     ใส่บาตรหรือถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์อีกด้วย โดยในวันนี้ (15 มีนาคม 2560) อย. ได้จัดโครงการฉันดีมีสุข เป็นครั้งที่ 2  ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด การให้ความรู้เรื่อง “โภชนาการกับโรค NCDs” โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ และ “การดูแลสุขภาพและบริหารกายอย่างไรให้ห่างไกลจากโรค NCDs” โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พระภาวนาวิริยคุณ วิ. (ไสว ธีรโสภโณ) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกล่าวสรุปปิดกิจกรรม

            รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. คาดหวังว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือกันและได้รับการขับเคลื่อนไปทั่วประเทศ จะส่งผลให้ประชากรไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ็นแบบอยเพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่อไป