News Update - oryor.com 

News Update

อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งที่ 3 ห่วงใย ห่างไกลโรค NCDs

 

          อย. เดินสายธรรม จัดกิจกรรมฉันดีมีสุข ครั้งที่ 3 ถวายความรู้การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องแด่พระสงฆ์เพื่อส่งผ่านไปยังฆราวาสและญาติโยมให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดหวาน มัน เค็ม และรู้จักเลือกสังฆทานที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค NCDs

        นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัญหาด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยมักจะบริโภคอาหารรสจัดประเภทหวาน มัน เค็ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำหวาน หรือน้ำอัดลม อีกทั้ง เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน น้ำอัดลมประเภทน้ำดำ หรือน้ำชาเขียวบางประเภท เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไตเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนในประเทศไทย และจากรายงานภาวะโรคของประชากร พบว่าจำนวนสัดส่วนของผู้เสียชีวิต มีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทุกปี นอกจากนี้ยังพบปัญหาฆราวาสถวายผลิตภัณฑ์อาหารใส่บาตรและสังฆทานที่ไม่มีคุณภาพ หรือหมดอายุทำให้พระสงฆ์ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพจำพวกอาหาร ยา เครื่องสำอางที่ไม่มีประโยชน์และไม่ปลอดภัยมาบริโภค

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในโครงการ “ฉันดีมีสุข” ภายใต้ธีม “อย. ห่วงใย พระสงฆ์บริโภคปลอดภัยไกลโรค NCDs” ซึ่งในครั้งนี้ นอกจากจะมีพระสงฆ์เข้าร่วมงานแล้ว ยังมีฆราวาสหรือญาติโยมมาร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสม และการใช้ยาให้ถูกต้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสังฆทานที่เป็นประโยชน์และปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งต่อความรู้ในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งฆราวาสที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะสามารถดูแลตนเองได้แล้วยังสามารถรู้วิธีเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมปลอดภัยใส่บาตรหรือถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์อีกด้วย โดยในวันนี้ (9 เมษายน 2560) อย. ได้จัดโครงการฉันดีมีสุข เป็นครั้งที่ 3  ณ อาคาร 100 ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด การอภิปรายถวายความรู้ แนะนำอ่านฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหารจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “การถ่ายทอดประสบการณ์การรักษาพระภิกษุที่อาพาธด้วยโรค NCDs” โดย อ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) ผู้ซึ่งมีคนไข้ในการดูแลเป็นพระภิกษุสงฆ์ซึ่งป่วยด้วยโรค NCDs จำนวนมาก และบรรยายเรื่อง “โภชนาการกับโรค NCDs” โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโภชนาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกล่าวสรุปปิดกิจกรรม

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. คาดหวังว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือกันและได้รับการขับเคลื่อนไปทั่วประเทศ จะส่งผลให้ประชากรไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง ็นแบบอยเพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมสุขภาพดี บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และ ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่อไป