News Update - oryor.com 

News Update

อย. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจากวัตถุดิบในท้องถิ่นสร้างรายได้ให้ชุมชน

วันที่สร้าง : 08-06-2017

          อย. ลงพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก พร้อมเยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์นำร่องของวิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเกตติ้ง เสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกร เพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ตามวิถีแห่งความพอเพียง

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำยางธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่ง   ของโลก และความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่ส่งผลให้น้ำยางดิบในประเทศไทยมีคุณภาพสูง การสนับสนุนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีการใช้น้ำยางพาราเป็นวัตถุดิบจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจะช่วยส่งเสริมธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางและธุรกิจด้านน้ำยาง สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ    ที่มีการใช้น้ำยางพาราเป็นวัตถุดิบจำนวนมาก คือ ถุงมือยางที่ใช้ทางการแพทย์ ซึ่งในขณะนี้ความต้องการ    ใช้ถุงมือทางการแพทย์ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) มีการกำกับดูแลให้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

          ดังนั้น ในวันนี้ ( 7 มิถุนายน 2560 ) อย. ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ทำงานร่วมกับชุมชน และมุ่งเน้นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการผลิต ณ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์  (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตถุงมือสำหรับการตรวจโรคจากน้ำยางธรรมชาติ  มีกระบวนการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิต  ISO 13485 และ GMP  ทั้งนี้ ถุงมือสำหรับการตรวจโรคจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดผลิต  หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ แต่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้า และผู้นำเข้าจะต้องขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ นอกจากนี้ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าถุงมือสำหรับการตรวจโรคต้องผลิตหรือนำเข้าถุงมือสำหรับการตรวจโรคที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงมือสำหรับการตรวจโรค พ.ศ. 2555

          นอกจากนี้ อย. ยังได้เข้าตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนพร้อมทรัพย์มาเกตติ้ง ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากผลไม้ที่ปลูกในท้องถิ่น เช่น มะม่วงเบาแช่อิ่ม มะม่วงเบาลอยแก้ว แยมมะม่วงเบา สละแช่อิ่ม เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์มะม่วงเบาให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ซึ่งการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนนี้ สอดคล้องกับนโยบายของ อย. ที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบในประเทศไม่ว่าจะเป็น พืช ผัก สมุนไพรไทย หรือวัตถุดิบจากเกษตรกรรมของคนไทย นำมาผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันจะทำให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถขาย       วัตถุดิบนั้น ๆ ให้กับผู้ผลิต ช่วยเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ อย. ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุน ส่งเสริมชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้ชุมชน  

          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การนำวัตถุดิบจากเกษตรกรรมของคนไทยมาผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น มีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย. ได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการเป็นต้นแบบสถานประกอบการ เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้แก่สถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามได้ นับเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล           ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ก้าวไกลสู่สากล