News Update - oryor.com 

News Update

อย. ส่งเสริมการผลิตยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาตรฐาน นำเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน ดูงาน ณ จ.ปราจีนบุรี

วันที่สร้าง : 15-06-2017

          อย. สนองนโยบายรัฐ เดินหน้าส่งเสริมการผลิตยา และเครื่องสำอางจากสมุนไพร รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นำเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

          นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า  จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในธีม “เครือข่ายสื่อเข้มแข็ง แก้ปัญหาโฆษณา พัฒนาสุขภาพ” ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมคือการนำเครือข่ายวิทยุชุมชนศึกษาดูงานสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ดังนั้น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 อย. จึงได้นำเครือข่ายดังกล่าวไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วยเห็นว่าเป็นสถานที่ผลิตยาจากสมุนไพรที่ผ่านมาตรฐานสากล (PIC/S GMP) รายหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมา อย. ได้ส่งเสริมให้ผู้ผลิตยาแผนโบราณทุกระดับพัฒนาการผลิตยาให้ได้มาตรฐานด้านการผลิต และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตสู่มาตรฐานสากล (PIC/S GMP) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสให้ยาจากสมุนไพรสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ นำรายได้เข้าประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้เห็นถึงการผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 อย. จึงได้นำชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ณ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตขนมภายใต้ชื่อ “ยูโร่” ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP รวมทั้ง HALAL ทั้งนี้ อย. เล็งเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีการพัฒนาปรับตัวอยู่ตลอดเวลาให้ทันต่อการแข่งขันทางการค้า สร้างรายได้ให้แก่คนไทย และพร้อมที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยทุกระดับ ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาตรฐานสากล สามารถจำหน่ายออกสู่ตลาดโลก นำเงินตราเข้าสู่ประเทศชาติอย่างมหาศาลต่อไป

          นพ.พูลลาภ รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า อย. มีมาตรการหลายด้านในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งการควบคุมการผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายที่รับผิดชอบ และการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถดูแลตนเองในการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย หากผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคท่านใดต้องการให้คำแนะนำงานที่เกี่ยวกับ อย. สามารถโทรแจ้งได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application