News Update - oryor.com 

News Update

อย. 4.0 รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากผลงาน “การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”

วันที่สร้าง : 13-09-2017

          อย.  รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร.  ผลงาน “การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” ที่ได้รับรางวัล เป็นรูปแบบงานบริการที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยผนวกเข้ากับแผนการเรียนรู้  ผลสำเร็จที่พบคือนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยมากขึ้น  ลดการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และช่วยให้น้ำหนักตัวลดลง ส่งผลดีต่อสุขภาพนักเรียน ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่ 1 ของประชากรไทย

          วันนี้ (11 กันยายน 2560)  นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศที่ อย. ภาคภูมิใจ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)  จะมอบรางวัลให้แก่ผลงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นด้านการยกระดับพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวผ่านพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

          เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ผลงาน“การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” มีการสร้างและพัฒนารูปแบบ  (model)  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น ม.1  โดยออกแบบตามแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพ  (Health Belief Model)  และจัดทำในรูปแบบแผนการเรียนรู้ให้ครูใช้ในการสอน  เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (Non-communicable Diseases : NCDs)  ในนักเรียน  มีการผลิตสื่อต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ  ตามแนวคิด อย. 4.0  นำมาผสมผสานกับกิจกรรมในรูปแบบ Edutainment เสริมการเรียนรู้  รวมถึงมีการดำเนินฐานกิจกรรมในรูปแบบ Active learning เน้นการมีส่วนร่วม และมีการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน  ซึ่งส่วนหนึ่งของสื่อต้นแบบที่โดดเด่น  ได้แก่นวัตกรรม “ลูกเต๋าแสนกล” ที่นำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)  มาผนวกเข้ากับแผนการเรียนรู้ ฝึกเด็กนักเรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์สรุปความรู้ที่ได้รับในรูปแบบของ Mind Mapping  อีกด้วย 

          ทั้งนี้ผลงาน “การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” ได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงได้รับการพิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน   และนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กว่า 500 โรงเรียนทั่วประเทศแล้ว  เมื่อประเมินผลโครงการพบนักเรียนมีความรู้และพฤติกรรมในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น น้ำหนักตัวลดลง สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ