News Update - oryor.com 

News Update

อย. 4.0 สร้างผลงานส่งผลดีต่อสุขภาพนักเรียน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่สร้าง : 13-09-2017

จากภาพ :  เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2560  ณ  โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560  สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร.  โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล  และ ภก.วีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เป็นผู้รับมอบรางวัล จากผลงาน “การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากสื่อต้นแบบต่าง ๆ เช่น นวัตกรรม“ลูกเต๋าแสนกล” ที่นำเทคโนโลยี AR  (Augmented Reality)  มาผนวกเข้ากับแผนการเรียนรู้ ผสมผสานกับกิจกรรมในรูปแบบ Active learning  ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และพฤติกรรมในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลำดับที่ 1 ของประชากรไทย