News Update - oryor.com 

News Update

อย. 4.0 จัดใหญ่ พิธีมอบรางวัล “Primary GMP Award 2017” รางวัลต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายดีเด่นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทย

วันที่สร้าง : 26-09-2017

          อย. 4.0 เดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐาน Primary GMP รุดจัดพิธีมอบรางวัล Primary GMP Award 2017” ปีแรกอย่างยิ่งใหญ่ ให้แก่สถานประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทย จำนวน 45 แห่ง ที่ได้พัฒนาเป็นต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายและเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่ดีให้แก่ชุมชน  อื่น ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติให้แก่ผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำดี คิดค้นสร้างสรรค์การผลิตอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัย และได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

          วันนี้ (25 กันยายน 2560) ณ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต Alive Park Hall กรุงเทพฯ ศ.คลินิกเกียรติคุณ  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชนเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ในการสร้างโอกาส สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสนองนโยบายดังกล่าว มีการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนให้ได้ Primary GMP โดยได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 342 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปพร้อมจำหน่าย หรือ Primary GMP มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558  ซึ่งมีสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP ทั้งสิ้น 4,273 แห่ง ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560 เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายในระดับจังหวัดขึ้น ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 54 แห่งจาก 50 จังหวัดทั่วประเทศ และมีต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ คือ สถานที่ผลิตได้รับเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ด้วยความใส่ใจผู้บริโภค และรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งมีศักยภาพความสามารถเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี  สามารถถ่ายทอดความรู้แก่สถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน Primary GMP จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้นำมาสู่การได้รับโล่รางวัล Primary GMP Award 2017” จํานวน 45 แห่ง และได้รับเกียรติบัตรจำนวน 9 แห่ง

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในตอนท้ายว่า การมอบรางวัล “Primary GMP Award 2017” รางวัลต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายดีเด่นผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ อย. จัดขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ทําดี ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทั้ง 54 ราย ขอให้รักษาความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งคงคุณภาพมาตรฐานในการผลิตและมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนผลักดันมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนให้ได้ Primary GMP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก ประเทศชาติเกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป