News Update - oryor.com 

News Update

อย. สุดเจ๋ง ! รับชำระค่าธรรมเนียมพร้อมต่ออายุใบอนุญาตเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายอัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว เริ่ม 22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

วันที่สร้าง : 19-11-2021

           อย. สุดเจ๋ง ! ต่ออายุใบอนุญาตเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายอัตโนมัติ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) เพียงจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วพิมพ์หลักฐานการต่ออายุจากระบบได้ทันที ง่าย สะดวก รวดเร็วเริ่ม 22 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

           ภญ. สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่กำหนดในบัญชีท้าย พ.ร.ฎ. ฉบับนี้ สามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ รวมทั้งกำหนดช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ซึ่งมีกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ในส่วนการต่ออายุใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง ใบรับจดแจ้งการนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง และใบรับจดแจ้งการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในส่วนการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

             การต่ออายุดังกล่าว ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สามารถต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) โดยไม่ต้องยื่นคำขอหรือเอกสารใดเพิ่มเติม เพียงแค่เลือกเลขที่ใบรับแจ้งเครื่องสำอาง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย หรือใบอนุญาตวัตถุอันตรายที่ต้องการจะต่ออายุ จากนั้นพิมพ์ใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ได้ทุกช่องทาง หรือชำระที่ธนาคารหรือตู้ ATM เมื่อระบบได้รับการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแล้วจะถือว่าขั้นตอนการต่ออายุแล้วเสร็จ สามารถพิมพ์หลักฐานการต่ออายุจากระบบได้ทันที โดยระบบดังกล่าวจะเปิดใช้ตั้งแต่วันที่
22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

               รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตาม พ.ร.ฎ. ฉบับนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการ ซึ่ง อย. และ สสจ. มีระบบการตรวจสอบเฝ้าระวังด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย หากพบการกระทำฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายและใช้มาตรการทางปกครองต่อไป จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในกระบวนการกำกับดูแลเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา