News Update

อย. Health Book

Highlight

คู่มือรู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วย หรือเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารแล...


ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับโควิด-19

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับโควิด-19

คู่มือการดำเนินงานเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บ...

คู่มือการดำเนินงานเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (บวร.ร.) 

เรื่องน่ารู้...กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ

เรื่องน่ารู้...กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ

รอบรู้เท่าทัน ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ อย.

รอบรู้เท่าทัน ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ อย.

คู่มือขออนุญาต...ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ไม่ยากอย่างที่คิด

Ebook Online

คู่มือขออนุญาต...ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ไม่ยากอย่างที่คิด

Ebook Online

คู่มือประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ตั้งแต่การเตรียมเอกสารในการขออนุญาต คุณสมบัติของผู้มาขออ...

คู่มือประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตั้งแต่การเตรียมเอกสารในการขอจดแจ้ง คุณสมบัติของผู้มาขออ...

คู่มือประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับผลิตภัณฑ์อาหาร

เป็นคู่มือที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านขั้นตอนการเตรียมเอกสาร การขออนุญาต การขึ้นทะเบียน การนำเข้า โดยนำเสนอในรูปแบบของ ...

คู่มือรู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วย หรือเพื่อการศึกษาวิจั...

คู่มือ รอบรู้ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่มากเกินไป เสี่ยงให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs (เช่น เบาหวาน ความดัน ไต) .....

คู่มือประชาชน ฉบับผู้บริโภค

Ebook Online

คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

Ebook Online

คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

Ebook Online

คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ...

Ebook Online

คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด

Ebook Online

คู่มือรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องสัญลักษ์โภชนาการ

คู่มือรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องสัญลักษ์โภชนาการ"ทางเลือกสุขภาพ" สำหรับบุคคลทั่วไป

มารู้จักสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" กันเถอะ

มารู้จักสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" กันเถอะ

รวม(เรื่อง)เด็ดสะเก็ดความรู้ ฉบับ Infographic เล่ม 3

รวม(เรื่อง)เด็ดสะเก็ดความรู้ ฉบับ Infographic เล่ม 3

คู่มือความรู้ทางเลือกสุขภาพห่างไกลโรค NCDs

คู่มือความรู้ทางเลือกสุขภาพห่างไกลโรค NCDs

คู่มือความรู้ทางเลือกสุขภาพ

คู่มือความรู้ทางเลือกสุขภาพ เลือกผลิตภัณฑ์อาหารอย่างฉลาด ต้องอ่านฉลาก

คู่มือ ฉันดีมีสุข

                การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารประเภท ชา กาแฟ เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอี...

คู่มือผู้ประกอบการ อย.

คู่มือผู้ประกอบการ อย.

คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น

คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น

คู่มือ Primary GMP อยากได้...ไม่ยาก ...ฟรีค่าธรรมเนียม

คู่มือ Primary GMP อยากได้...ไม่ยาก ...ฟรีค่าธรรมเนียม

รวม(เรื่อง)เด็ดสะเก็ดความรู้

รวม(เรื่อง)เด็ดสะเก็ดความรู้

นานาสารพันยา

นานาสารพันยา

คู่มือผลิตภัณฑ์สุขภาพเรื่องเล่าจากหนูออย

คู่มือผลิตภัณฑ์สุขภาพเรื่องเล่าจากหนูออย เรื่องเล่าของเด็กยุคปัจจุบันที่เกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแฝงความรู้เกร็ดเล...

คู่มือการจัดทำฉลากโภชนาการแบบ GDA ฉบับผู้ประกอบการ

คู่มือการจัดทำฉลากโภชนาการแบบ GDA ฉบับผู้ประกอบการ

จากพื้นฐานโภชนาการสู่ฉลาก หวาน มัน เค็ม

จากพื้นฐานโภชนาการสู่ฉลาก หวาน มัน เค็ม

คู่มือรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องฉลากโภชนาการ

คู่มือรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องฉลากโภชนาการ

ไขข้อสงสัย 200 คำถาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ด้วยปัจจุบัน มีผู้ประกอบการมาติดต่อขออนุญาตประกอบกิจการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ อย. เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการ...

คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เห็นว่า สถานการณ์ด...

คู่มือการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น หร...

คู่มือ การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (ที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน) ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น ...

Good Heath Starts Here (กินดี ใช้เป็น คนไทยไกลโรค)

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ ( Good Health Starts Here ) ที่เน้นให้ประชาชนสร้างเกราะป้องกั...

อสม. พลังยิ่งใหญ่ คนไทยปลอดภัยบริโภค

อสม. พลังยิ่งใหญ่ คนไทยปลอดภัยบริโภค

ยาสารพันคุณค่า เมื่อใช้ถูกต้อง

เบาหวาน รู้แล้วอย่าเป็น เป็นแล้วต้องรู้

บันทึกไม่ลับ ฉบับสวยพริ้งอย่างปลอดภัย

บันทึกไม่ลับ ฉบับสวยพริ้งอย่างปลอดภัย

ฉลาด อ่านฉลาก ลด หวาน มัน เค็ม

ฉลาด อ่านฉลาก ลด หวาน มัน เค็ม

จริงใจยอด อสม.ชุดงานนี้ไม่มีถูกหลอก

จริงใจยอด อสม.ชุดงานนี้ไม่มีถูกหลอก

คู่มือ อย. น้อย ชุด รู้แล้วบอกต่อ (มัธยม)

คู่มือ เนื้อหาอย่าหลงเชื่อฉบับปรับปรุง.ได้แก้ไข

คู่มือ เนื้อหาอย่าหลงเชื่อฉบับปรับปรุง.ได้แก้ไข

ครอบครัวอลวน คนอลเวง

ครอบครัวอลวน คนอลเวง

ชมรมนี้ไม่มีถูกหลอก

ชมรมนี้ไม่มีถูกหลอก

ฉลากโภชนาการ อ่านให้เป็น เห็นประโยชน์

กินเป็น ใช้เป็น ปลอดภัย (กลุ่มสตรีมีครรภ์)

คำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม สำหรับกลุ่มสตรีมีครรภ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่คุณแม่ และลูกน้อยในครรภ์

กินเป็น ใช้เป็น ปลอดภัย (กลุ่มสตรีให้นมบุตรและทารก)

นม เป็นอาหารหลักของเด็กทารก ซึ่งคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรต้องให้ความสำคัญ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เรามีคำแนะนำดี ๆ มาให้...

กินเป็น ใช้เป็น ปลอดภัย (กลุ่มผู้สูงอายุ)

กินเป็น ใช้เป็น ปลอดภัย สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน เพราะสุขภาพที่แข็งแรงจะช่วยให้ท่านทั้งหลายอย...

หนังสือ จริงใจยอด อสม. ชุด 1 และชุด 2

ขอเชิญสนุกสนานหนังสือจริงใจยอด อสม. ที่จะพาคุณไปพบกับปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ หมู่บ้านนาเจริญ  โดยสามารถต...

คู่มือปฏิบัติงาน รพ.สต. ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง ส่วนที่ 1

คู่มือปฏิบัติงาน อสม. ชุด อสม. พลังยิ่งใหญ่ คนไทยปลอดภัยบริโภค

คู่มือ อย่าหลงเชื่อง่าย (เคล็ดไม่ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย...

อสม. พลังยิ่งใหญ่ปลอดภัยบริโภค (ฉบับปรับปรุง)

นอ มอ นม