Print Media - oryor.com 

Print Media

น้ำมันทอดซ้ำ......ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ำม

วันที่สร้าง : 12-05-2015

       อาหารประเภททอดหรืออาหารที่ต้องปรุงด้วยน้ามันยังคงเกี่ยวข้องกับการเลือก ทานอาหารของผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เพื่อให้คุณผู้ฟังได้ลิ้มรสอาหารจานโปรดได้อย่างปลอดภัย ควรหันมาใส่ใจและไม่ควรมองข้ามภัยใกล้ตัวของน้ามันทอดซ้า