Print Media - oryor.com 

Print Media

เลือกซื้อเครี่องสำอำงแบบใด ไม่เสี่ยงหน้ำพัง เสียโฉม รักษำไม่หาย

วันที่สร้าง : 12-05-2015

     ก่อนเลือกซื้อเครื่องสาอางควรจะต้องใส่ใจตั้งแต่การเลือกร้านค้าที่มี หลักแหล่งแน่นอน อ่านฉลากให้ครบถ้วนก่อนซื้อ ก่อนใช้ มีฉลากเป็นภาษาไทย และที่สาคัญต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลักบนฉลากด้วย ซึ่งหมายถึงว่าได้มาจดแจ้งกับ อย. แล้ว สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ไม่หลงเชื่อโฆษณา ที่โอ้อวดว่าสามารถขจัดสิว ฝ้า ทาให้ผิวขาวได้ทันตาเห็น เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจลักลอบใส่สารห้ามใช้ ที่เป็นอันตรายในเครื่องสาอาง เช่น สารไฮโดรควิโนน ที่ทาให้เกิดการแพ้ เกิดจุดด่างข่าว เป็นฝ้าถาวร ฯลฯ สารปรอทแอมโมเนีย ที่ทาให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดา ผิวบาง ฯลฯ และกรดเรทิโนอิก หรือกรดวิตามินเอ ที่ใช้แล้วหน้าแดง แสบร้อนรุนแรง ผิวหน้าลอก และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ฯลฯ