Print Media - oryor.com 

Print Media

เครื่องดื่ม แฝงภัยเงียบ ทำลำยสุขภาพ

วันที่สร้าง : 12-05-2015

การดื่มเครื่องดื่มต่าง ๆ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด ถ้าดื่ม ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป แต่เนื่องจากว่าเครื่องดื่มที่จาหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่จะมี น้าตาลเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งแม้ว่าร่างกายจะสามารถนาไปใช้เป็นพลังงานได้ แต่ถ้าดื่มในปริมาณมาก และรับประทานอาหารอื่นน้อย ก็อาจขาดสมดุลทางโภชนาการ ดังนั้นจึงควรดื่มแต่น้อยให้พอลด ความอยาก หรือความกระหาย และแบ่งดื่ม ไม่ควรดื่มครั้งเดียวหมดเพียงเท่านี้ก็จะได้รับ ความอร่อย สดชื่น จากเครื่องดื่ม และไม่มีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย