Print Media - oryor.com 

Print Media

บทสารคดีวิทยุ เรื่อง กินโซเดียมมากไป ไตพังไม่รู้ตัว

วันที่สร้าง : 24-06-2015

เกลือหรือโซเดียมไม่ได้มีแค่โทษเพียงอย่างเดียวค่ะ แต่เกลือหรือโซเดียม ก็มีประโยชน์และสาคัญต่อร่างกายของเรามากเหมือนกัน เพราะร่างกายของเราไม่สามารถผลิตโซเดียมเองได้ และร่างกายของเราก็ขาดเกลือหรือโซเดียมไม่ได้เช่นเดียวกัน เรายังต้องได้รับโซเดียมจากการรับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายทุกวันค่ะ เนื่องจากโซเดียมจะทาหน้าที่ควบคุมความสมดุลของของเหลวในร่างกาย รักษาความดันของโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ และเป็นตัวช่วยในการทางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ รวมถึงกล้ามเนื้อ หัวใจด้วย ตลอดจนช่วยดูดซึมสารอาหารบางอย่างในไตและลาไส้เล็ก ซึ่งหากเรากินเกลือหรือโซเดียมในปริมาณ ที่พอเหมาะต่อร่างกาย ก็จะทาให้ระบบภายในของร่างกายทางานเป็นปกติ ตรงกันข้ามหากบริโภคเกินกว่า ที่ร่างกายต้องการก็จะก่อให้เกิดโรค