Print Media - oryor.com 

Print Media

ฉลากโภชนาการแบบหวาน มัน เค็ม (GDA)

วันที่สร้าง : 15-10-2013

จากภาวะโภชนาการเกินของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายที่เน้นลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม
ต้องการเห็นผู้บริโภคชาวไทยมีสุขภาพดี ด้วยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและต้องการให้โรคอ้วนหมดไปจากคนไทย