Print Media - oryor.com 

Print Media

สูงวัยอย่างสุขใจ

 

          ในสังคมทั่วไปมักประกอบด้วยคนมากมายหลากหลายรุ่น แต่ที่ควรเอาใจใส่ ดูแลเป็นพิเศษคือ รุ่นที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพราะปัญหาหลักที่พบในคนรุ่นนี้คือ ปัญหาเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บที่มีหลายด้าน ทำให้ต้องได้รับยาหลายรายการ ด้วยเหตุนี้จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับยาเกินความจำเป็น ส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายจากยา หรือยาตีกันได้ ฉะนั้นการใช้ยาในผู้สูงอายุจึงมีข้อควรระวัง ดังนี้

  1. ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งที่ได้รับยาแต่ละชนิด ว่าหากลืมรับประทานยาในชนิดนั้น ๆ ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร
  2. ไม่ควรเพิ่ม–ลด หรือปรับขนาดยาเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน เพราะหากลดขนาดยา อาจทำให้ระดับยาไม่ถึงระดับการรักษา และหากเพิ่มขนาดยาเอง อาจได้รับผลข้างเคียงยาที่มากขึ้น
  3. ไม่หยุดยาเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน ถึงแม้ว่าการรับประทานยานั้น ยาบางชนิดไม่ต้องรับประทานต่อเนื่องจนหมด แต่ก็มียาบางชนิดที่ต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง
  4. ไม่นำยาของผู้อื่นมารับประทาน เนื่องจากในผู้สูงอายุนั้นการทำงานของตับและไตเสื่อมลง ประสิทธิภาพในการขจัดยาก็ลดลง นอกจากนี้แต่ละคนอาจเกิดการแพ้ยาที่ต่างกัน
  5. ระมัดระวังการรับประทานวิตามิน สมุนไพรหรืออาหารเสริม เพราะต้องพิจารณาให้เหมาะกับโรค และไม่ทำให้โรคที่เป็นอยู่นั้นมีอาการแย่ลง ซึ่งทางที่ดีหากต้องการรับประทานวิตามิน สมุนไพร หรืออาหารเสริมใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้ง