Print Media - oryor.com 

Print Media

การใช้ยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

วันที่สร้าง : 08-06-2017

สืบเนื่องจากปัญหาในการใช้ยาพาราเซตามอล อันได้แก่ อาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา ผลข้างเคียง เช่น เกิดพิษต่อตับ การใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ และการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาพาราเซตามอลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยอิงตามน้ำหนักตัวของผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนี้

การใช้ยาพาราเซตามอลขนาด 325 มิลลิกรัม

การใช้ยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม

น้ำหนักตัว ( กิโลกรัม )

วิธีการใช้ยา

น้ำหนักตัว ( กิโลกรัม )

วิธีการใช้ยา

22 ถึง 33

ครั้งละ 1 เม็ด

34 ถึง 50

ครั้งละ 1 เม็ด

มากกว่า 33 ถึง 44

ครั้งละ 1 เม็ดครึ่ง

มากกว่า 50 ถึง 67

ครั้งละ 1 เม็ดครึ่ง

วันละไม่เกิน 5 ครั้ง

มากกว่า 44

ครั้งละ 2 เม็ด

มากกว่า 67

ครั้งละ 2 เม็ด

วันละไม่เกิน 4 ครั้ง

 

โดยการกินยาแต่ละครั้ง ควรกินห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และใช้เฉพาะเมื่อมีอาการ เช่น ปวดหรือมีไข้ หากไม่มีอาการควรหยุดใช้ยาทันทีเพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงจากยา

(Ref. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 329/2560 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน)