Print Media - oryor.com 

Print Media

ใช้ยาอย่างปลอดภัยไร้สาร PPA ไม่เสี่ยงเลือดออกในสมอง

วันที่สร้าง : 26-11-2015

          เตือนเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนแชร์ ปัจจุบัน ไม่มียาฟีนิลโปรปาโนลามีน (PPA) อีกแล้ว เพราะ อย.แจ้งประกาศเพิกถอนทะเบียนยาทุกตำรับที่มีส่วนผสมของ PPA ไปแล้วตั้งแต่ ปี 2544 เนื่องจาก ยา PPA อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ใช้ยาเกิดภาวะเลือดออกในสมอง ผู้ที่ได้รับยานี้อาจไม่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา เน้น ย้ำว่าไม่มีตำรับยาที่มีส่วนผสมของยาฟีนิลโปรปาโนลามีนอยู่เลยในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 13 ปีแล้ว มติรอบแรก มีตำรับยาที่มีส่วนผสมของยาฟีนิลโปรปาโนลามีน (PPA) ซึ่งมีผลทำให้ เลือดออกในสมองได้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.ทิฟฟี่ 2.ดีคอลเจน 3.นูต้า 4.นูต้าโคล 5.ทิพทอพ 6.ฟาโคเจน 7.โคลัยซาล 8.ไดมีเท็ป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งว่าผู้ผลิตยาหรือผู้นำเข้ายาได้แก้ไขและปรับสูตรยาในท้องตลาดให้ไร้สาร PPA ทั้งหมดแล้ว

          ในปี พ.ศ. 2543 อย.พบรายงานอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาฟีนิลโปรปาโนลามีน หรือ PPA ว่า อาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ใช้ยาเกิดภาวะเลือดออกในสมองได้ ซึ่งเป็นอาการอันไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง เมื่อเกิดขึ้น แล้วไม่สามารถแก้ไขให้คืนดีดังเดิมได้ จึงได้สั่งให้ผู้ผลิตยา และผู้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรแก้ไข ทะเบียนตำรับยาที่มีส่วนผสมของตัวยาฟีนิลโปรปาโนลามีน หรือ เกลือของฟีนิลโปรปาโนลามีน โดยตัดออก จากตำรับยาทุกตำรับ ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1140/2543 เรื่อง แก้ไข ทะเบียนตำรับซึ่งมียาฟีนิลโปรปาโนลามีน สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2543 โดยเมื่อพ้นกำหนดเวลา ดังกล่าวแล้วทะเบียนตำรับยาที่ไม่ได้ตัดตัวยาฟีนิลโปรปาโนลามีนออกจากสูตรตำรับ อย. ได้ดำเนินการ เพิกถอนทะเบียนตำรับแล้ว ซึ่งมีผลยกเลิกทะเบียนตำรับยาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2544

          ขอให้ผู้บริโภควางใจในความปลอดภัย ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย.โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 และ ร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application อย่านำข้อมูลมั่ว ๆ มาทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อ จะให้ดีมาเช็คชัวร์แชร์ ! ไปกับอย. ได้เลย อย่างไรก็ตามการเลือกซื้อยาทุกครั้งต้องดูเลขทะเบียนตำรับยาที่แสดงอยู่บนฉลาก ดูวันผลิตและวันหมดอายุ ควรซื้อยาที่มีฉลากและเอกสารกำกับยาครบถ้วน บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของคุณเอง นะ