Print Media - oryor.com 

Print Media

ขนม BLACK POWDER อันตราย กินแล้วอาจตายไม่รู้ตัว

วันที่สร้าง : 07-04-2017

        เป็นกระแสที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองและคนทั่วไปแตกตื่นอย่างมาก สำหรับกรณีเด็กเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการเวียนหัว อาเจียน นอนซึม ตาลอย และไม่มีอาการตอบสนอง หลังบริโภคขนมที่มีลักษณะเป็นผงคล้ายเกล็ดน้ำตาล มี 2 สี 2 รสชาติ บรรจุในขวดเล็ก ๆ รูปร่าง เหมือนขวดน้ำอัดลม สีดำ ฉลากเขียนคำว่า BLACK POWDER และมีข้อความเป็นภาษาจีน โดยไม่มีข้อความภาษาไทย และเลข อย. นั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เพิ่มการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่เด็กมักซื้อไปรับประทาน หากตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ดำเนินการยึดหรืออายัดแล้วแต่กรณี และสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
        ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในเรื่องการเลือกซื้อขนม โดยเฉพาะขนมที่มีสีสันฉูดฉาด หรือบรรจุในภาชนะที่แปลก ดูน่าสนใจ ไม่มีเลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย อย. และไม่มีข้อความภาษาไทยบนฉลาก อย่าซื้อมากินเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือสารปนเปื้อนต่าง ๆ ได้ 
        ฉะนั้น อย่าลืมสังเกตเลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารก่อนซื้อทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเลขสารบบอาหารได้ทาง Oryor Smart Application และหากผู้บริโภคพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เรื่องราวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=&id=1099
ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 2 มีนาคม 2560
ข่าวแจก 29 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560