Print Media - oryor.com 

Print Media

คอตีบ ไอกรน บาดทะยักและโปลิโอ โรคร้ายที่ควรป้องกัน

วันที่สร้าง : 24-05-2019

          การฉีดวัคซีนนั้นเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง โดยเฉพาะกับเด็ก และวัคซีนนั้นจะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้ออันตราย โรคในเด็กหลายโรคอย่าง  คอตีบ ไอกรน บาดทะยักและโปลิโอ เคยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กอ่อนในสมัยก่อนเสียชีวิต แม้ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว แต่โรคเหล่านี้อาจกลับมาอีกได้หากว่าขาดความใส่ใจในการฉีดวัคซีน ดังนั้นในแผนสร้างภูมิคุมิกันต่อโรคของประเทศไทยจึงให้วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยักและโปลิโอเหล่านี้เป็นวัคซีนมาตรฐานที่เด็กไทยทุกคนจำเป็นต้องได้รับ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากรับบริการที่โรงพยาบาลรัฐบาล

          วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยักและโปลิโอจะเป็นวัคซีนแบบรวมฉีดในเข็มเดียวกันเลย ส่วนวัคซีนโปลิโอนั้นจะมีทั้งอยู่ในรูปแบบฉีดและหยอดรับประทาน  โดยกำหนดการให้วัคซีนสำหรับเด็ก มีดังนี้

อายุ

วัคซีนที่ให้

2 เดือน

 

 • วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP1)
 • วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV1)

4 เดือน

 

 • วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP2)
 • วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV2)

6 เดือน

 • วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP3)
 • วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV3)

18 เดือน

 • วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP4)
 • วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV4)

4-6 ปี

 • วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP5)
 • วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด (OPV5)

11-12 ปี

 • วัคซีนคอตีบและบาดทะยัก (Td) และให้กระตุ้นต่อเนื่องทุกสิบปี

นอกจากนั้นโรคคอตีบและบาดทะยักยังมีรายงานว่าเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงมีคำแนะนำให้วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ ดังนี้

 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือรับไม่ครบ 3 ครั้ง ควรได้รับวัคซีนคอตีบและบาดทะยัก (Td) 3 ครั้ง โดยมีระยะห่าง 0, 1 และ 6 เดือน หลังจากนั้นกระตุ้นทุกสิบปี
 • สำหรับคนทั่วไปที่มีบาดแผลเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยัก (แผลฉีกขาด ปนเปื้อนดิน ทราย สนิมและสิ่งสกปรก โดยเฉพาะแผลลึกปากแคบ) หรือในหญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับวัคซีนคอตีบและบาดทะยัก (Td) 1 ครั้ง และกระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี แม้จะเคยได้รับวัคซีนครบแล้วตั้งแต่วัยเด็ก

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอไม่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับเพิ่มเติมในผู้ใหญ่ เนื่องจากมีรายงานเกิดขึ้นในผู้ใหญ่น้อย