Print Media - oryor.com 

Print Media

เครื่องชั่งน้ำหนักสามารถวัดไขมันในร่างกายได้ จริงหรือ ?

วันที่สร้าง : 29-09-2020

            ปัจจุบันคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น การมีรูปร่างที่สมส่วน และน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทำให้ห่างไกลโรคภัย การชั่งน้ำหนักเป็นประจำ เพื่อควบคุมน้ำหนักจึงเป็นเรื่องที่ควรทำเครื่องชั่งน้ำหนักในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาก ไม่ใช่แค่ชั่งน้ำหนักได้เพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถวัดค่าองค์ประกอบอื่นๆในร่างกายได้ เช่น มวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ เป็นต้น หลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องชั่งน้ำหนักเหล่านี้สามารถวัดไขมันในร่างกายได้จริงหรือ คำตอบคือ

สามารถวัดไขมันในร่างกายได้จริง แต่ต้องเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย เรียกว่า BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)

          เทคโนโลยี BIA วัดองค์ประกอบของร่างกายได้ด้วยหลักการขัดขวางการนำไฟฟ้าของร่างกายโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าในระดับที่ปลอดภัยเข้าสู่ร่างกาย จากนั้นเครื่องจะวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแล้ววิเคราะห์ค่าความต้านทานไฟฟ้าออกมาเป็นค่ามวลไขมัน และมวลกล้ามเนื้อ ในหน่วยกิโลกรัม หรือร้อยละของน้ำหนักตัว โดยเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสัดส่วนไขมันในร่างกาย คือ

1. ผู้หญิง ควรมีไขมันไม่เกิน ร้อยละ 20-35 ของน้ำหนักตัว

2. ผู้ชาย ควรมีไขมันไม่เกิน ร้อยละ 8-25 ของน้ำหนักตัว

*ทั้งนี้ เมื่ออายุมากขึ้น ค่าร้อยละของไขมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเมื่อทราบแล้วว่าในร่างกายมีสัดส่วนของไขมัน และกล้ามเนื้อเป็นเท่าใดแล้ว ก็สามารถควรควบคุมอาหารและออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีร่างกายสมส่วนตามมาตรฐานอันนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรง