Print Media - oryor.com 

Print Media

ดื่มน้ำด่าง (น้ำอัลคาไลน์ ) ป้องกันมะเร็งได้ จริงหรือไม่

วันที่สร้าง : 12-10-2020

     น้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำด่าง คือน้ำดื่มที่มีค่าความเป็นกรด ด่าง(Potential of Hydrogen ion, pH) มากกว่า 7
ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กำหนดค่าความเป็นกรด–ด่างต้องอยู่ระหว่าง 6.5–8.5 น้ำด่างกำลังเป็นที่พูดถึงในวงกว้างว่าเมื่อดื่มแล้วจะทำให้ร่างกายเกิดสมดุล และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็ง ซึ่งไม่เป็นความจริง เนื่องจากร่างกายของคนเรามีกระบวนการในการควบคุมความเป็น
กรด-ด่างอยู่อย่างสม่ำเสมอ และอวัยวะภายในของร่างกายก็มีความเป็นกรด-ด่างที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำด่างเข้าไปในร่างกายจะไม่สามารถคงความเป็นด่างของน้ำได้ และนอกจากนี้แล้วในหลายการศึกษา พบว่าสภาวะความเป็นกรด-ด่างของอาหารและน้ำดื่ม ไม่ได้มีผลต่อการป้องกันหรือยับยั้งเซลล์มะเร็งแต่อย่างใด ดังนั้นการดื่ม
น้ำด่างไม่ช่วยป้องกันมะเร็ง

    แนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดี โดยการเลือกซื้อน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิทที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยก่อนซื้อให้สังเกต ดังนี้

          1. น้ำต้องใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

          2. ฝาปิดผนึกปิดสนิท ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้งาน

          3. ภาชนะต้องสะอาดไม่รั่วซึม

          4. เครื่องหมาย อย.

          นอกจากนี้สามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งได้โดย รักษาสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็ง เช่น

          - การสูบบุหรี่

          - การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          - การสัมผัสแสงแดดจ้า

          หมั่นสังเกตตนเองว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี หากพบความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์

 

สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์