Print Media - oryor.com 

Print Media

สีผสมอาหารรับประทานมาก ๆ อันตรายจริงหรือ ?

วันที่สร้าง : 26-11-2020

      สีผสมอาหารถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากช่วยดึงดูดความสนใจทำให้อาหารน่ากินมากขึ้น สีผสมอาหารเหล่านี้มี 2 ประเภทคือ “สีจากธรรมชาติ” ได้จากการสกัดเม็ดสีจากพืชและสัตว์ ส่วนประเภทที่สองเป็น “สีจากการสังเคราะห์” ซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาเคมี จึงทำให้เกิดความกังวลว่า หากรับประทานสีผสมอาหารมาก ๆ จะเกิดอันตราย จริงหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จริง เนื่องจากสีผสมอาหารตามกฎหมายแล้วจัดเป็นวัตถุเจือปนอาหาร โดยต้องผ่านการประเมินทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย จากสำนักงานคณะกรรรมการอาหารและยา (อย.)

      การใช้สีผสมอาหารมีข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ โดยผู้ใช้ต้องใช้ตามชนิดวัตถุเจือปนอาหาร ชนิดของอาหาร และต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ ซึ่งแต่ละสีมีความแตกต่างกัน

      สำหรับอันตรายจากการใช้สีผสมอาหารที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ใช้ผิดหน้าที่ ผิดวัตถุประสงค์การใช้ผิดปริมาณ ผิดชนิดของอาหาร อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยการพิจารณาอันตรายนั้นต้องพิจารณาตามรายละเอียด และความเสี่ยงของสีแต่ละชนิด

     ดังนั้น หากรับประทานอาหารที่มีสีผสมอาหารที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรรมการอาหารและยา(อย.) สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่ทำให้เกิดอันตราย