เรื่องเด่นประจำปี / การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

“โดมิคุม” ยานอนหลับที่มาพร้อมกับอันตราย


ยาโดมิคุมคืออะไร?

โดมิคุม (Dormicum) เป็นยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอะซีพีน (Benzodiazepine) มีชื่อทางเคมีว่า มิดาโซแลม (Midazolam) เป็นยาที่สามารถดูดซึมในทางเดินอาหารได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับยานอนหลับตัวอื่น ๆ โดยให้รับประทานก่อนนอน มีประสิทธิผลในการรักษาอาการนอนไม่หลับ แต่ควรใช้ยาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากการใช้ยาติดต่อกันนาน ๆ จะทําให้เกิดภาวะพึ่งยาได้ เหมาะที่จะใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาหลับยาก แต่ เมื่อหลับแล้วจะหลับได้ปกติจนถึงเช้า เนื่องจากยาโดมิคุมมีฤทธิ์สงบประสาทที่ช่วยทําให้นอนหลับ และมีฤทธิ์ทําให้สูญเสียความทรงจํา ชั่วขณะ (Anterograde amnesia) และหากได้รับยาติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทําให้เกิดภาวะพึ่งยาทั้งทาง ร่างกายและจิตใจได้และเมื่อหยุดยากะทันหันก็อาจก่อให้เกิดอาการถอนยาคือ อาการนอนไม่หลับ การได้รับโด มิคุมเกินขนาดจะทําให้เกิดอาการซึมมาก หลับนานผิดปกติกล้ามเนื้อทํางานไม่ประสานกัน การตอบสนองลด ลง สับสน ไม่รู้สึกตัวและโคม่า จะเห็นได้ว่า ยานอนหลับโดมิคุมเป็นยาที่มีอันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ที่มีปัญหานอนไม่ หลับจึงควรปรึกษาและขอคําแนะนําจากแพทย์ดีที่สุด

การควบคุมยาโดมิคุมตามกฎหมาย

ยานอนหลับโดมิคุมถูกจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามี หน้าที่ในการควบคุมการนําเข้าและจําหน่ายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมและผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง เพื่อให้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล สําหรับคนไข้หรือสัตว์ที่รักษาอยู่เท่านั้น คือแพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้จ่ายยาให้แก่คนไข้เพื่อรักษาพยาบาล ยาตัวนี้จึงไม่อนุญาตให้ขายตามร้านขายยาทั่ว

การใช้ยาโดมิคุมแพทย์เท่านั้นที่เป็นผู้จ่าย

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ยาโดมิคุมนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ที่ต้องสั่งจ่าย โดยแพทย์เท่านั้น ไม่มีจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป ดังนั้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคนอนไม่หลับที่ใช้ยานี้จึงควรปรึกษา แพทย์และปฏิบัติตามคําสั่งอย่างใกล้ชิด ข้อห้ามใช้ของยาโดมิคุม

1. ผู้ที่มีประวัติเคยติดยาหรือติดเหล้ามาก่อน 
2. สตรีมีครรภ์และระยะให้นมบุตร โดยเฉพาะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ 
3. ไม่ควรใชในเด็กเพราะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เพียงพอ ข้อจํากัดในการใช้ยาโดมิคุม ไม่ควรใช้ยาโดมิคุมสําหรับรักษาอาการนอนไม่หลับในรายที่เป็นโรคจิตหรือมีอาการซึมเศร้าอย่าง แรง และควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีการทําลายของเนื้อสมอง ระบบการหายใจบกพร่องอย่างแรง หรือผู้ป่วยที่มีสุขภาพทั่วไปไม่ดี

ปัญหาของยาโดมิคุมในสังคม

แม้ว่ายาชนิดนี้เป็นยาควบคุมตามใบสั่งแพทย์แต่ยังพบว่ามีการลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศและ นํามาซื้อขายกันตามตลาดมืด จึงทําให้เกิดช่องทางการนํายามาใช้ในทางที่ผิด โดยเหล่ามิจฉาชีพได้นํายานี้ไป ใช้ในการมอมเมาเหยื่อ เพื่อการรูดทรัพย์หรือใช้มอมสาวเพื่อล่อลวงไปข่มขืน ทั้งนี้พบว่า เป็นการถูกหลอกให้กิน ยาโดยการผสมกับแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ หรือการหลอกให้กินโดยตรง

ประชาชนควรระวังภัยจากยาโดมิคุมอย่างไร

จากการที่มิจฉาชีพนํายานี้ไปใช้มอมเมาเหยื่อเพื่อรูดทรัพย์หรือใช้มอมสาวเพื่อลวงไปข่มขืน ทําให้ ประชาชนทั่วไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก ไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้า หรือแม้กระทั่งคน สนิทหรือคนรู้จักก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย ไปเที่ยว หรือรับเครื่องดื่มหรืออาหารจากผู้อื่นมาบริโภค ทั้งแก้ว น้ําหรือยาชนิดใดที่ไม่รู้จักแล้วอ้างว่าเป็นยาบํารุง หรือยาแก้หวัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

ทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาโดมิคุมมีโทษอย่างไร

สําหรับบทลงโทษต่อผู้กระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (ยา โดมิคุม) ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ได้แบ่งประเภทของความผิดและบท ลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืน ทั้งผลิต, ขาย, นําเข้าหรือส่งออก, มีไว้เพื่อครอบครอง, เสพ และอื่น ๆ เกี่ยวกับยาโดมิคุม ดังนี้ ผลิต, ขาย, นําเข้าหรือส่งออกระวางโทษจําคุก 5 ปี - 20 ปีปรับตั้งแต่ 100,000 -400,000 บาท - ครอบครอง ระวางโทษจําคุก 5 ปี - 20 ปีปรับตั้งแต่ 100,000 - 400,000 บาท - เสพ ระวางโทษจําคุก 1 ปี - 5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท - จูงใจ ชักนํา ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวงหรือขู่เข็ญให้ผู้อื่นเสพ ระวางโทษจําคุก 2 ปี - 10 ปีปรับตั้งแต่ 40,000 - 200,000 บาท - จูงใจ ชักนํา ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวงหรือขู่เข็ญให้ผู้อื่นเสพ โดยเป็นการกระทําต่อ หญิง หรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ระวางโทษจําคุก 3 ปี - ตลอดชีวิต ปรับตั้งแต่ 60,000 - 500,000 บาท