ผลิตโดย
กองควบคุมยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
 
 
     
 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีเซลล์ต้นกำเนิดในลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป แต่หากมีผลิตภัณฑ์ใดที่อวดอ้างเป็นยาและโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปในสรรพคุณว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันเบาหวาน มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน และโรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหากเป็นการโฆษณาการประกอบวิชาชีพก็ย่อมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทยสภา หรือหากการโฆษณานั้นกระทำโดยสถานพยาบาล ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองการประกอบโรคศิลปะ เช่นเดียวกัน

ในกรณีการใช้เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก ซึ่งเป็นการศึกษาทดลองเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการแพทย์ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งในส่วนของวิชาชีพ และการวิจัย ดังนั้นหากมีการโฆษณาเกิดขึ้น ก็สามารถกำกับดูแลได้จากทั้ง แพทยสภา หรือกองการประกอบโรคศิลปะ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก็สามารถคุ้มครองประชาชนได้หากเป็นการโฆษณาจากผู้ประกอบที่ไม่ใช่สถานพยาบาลหรือแพทย์

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาที่เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดนั้น มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แพทยสภา กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ในเรื่องเซลล์ต้นกำเนิด ตอลดจนการสื่อสารสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนรวมถึงสื่อต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของเซลล์ต้นกำเนิด จึงได้จัดทำโครงการผลิตชุดความรู้เพื่อผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิด และผลิตภัณฑ์จากเซลล์ และเนื้อเยื่อ และโครงการสำรวจผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิด ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     
     
 
หน้าหลัก | คณะผู้จัดทำ | ติดต่อสอบถาม | ไขข้อข้องใจสเต็มเซลล์
การใช้ประโยชน์จากเซลล์ต้นกำเนิด | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับเซลล์ต้นกำเนิด | อื่น ๆ