ผลิตโดย
กองควบคุมยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
 
 
     
 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายธีรวัฒ์ เหมะจุฑา
นายวิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ
นายนิพัญจน อิสรเสนา
นายสุรเดช หงส์อิง
นายจิรชัย  มูลทองโรย
นางจริยา รอดเที่ยง
ดร.นำชัย ชีววิวรรธณ์
นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ
นายวินิต อัศวกิจวิรี
นางวิไล บัณฑิตานุกูล
นางพนิตนาฎ คำนุ้ย
นางสาวมธุรส ยอดพรหม
นางสาวนิชาภา เนตรสิริ
นายปราโมทย์  อัครภานนท์
นายกฤษดา ลิมปนานนท์
นางสาวจารุวรรณ  โตรณ
     
     
 
หน้าหลัก | คณะผู้จัดทำ | ติดต่อสอบถาม | ไขข้อข้องใจสเต็มเซลล์
การใช้ประโยชน์จากเซลล์ต้นกำเนิด | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับเซลล์ต้นกำเนิด | อื่น ๆ