เกี่ยวกับโครงการ

โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย

FDA Volunteer Team

โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย (ธีม: จิตอาสาชุมชน ไม่หลงกลโฆษณา) เป็นโครงการที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จัดทำขึ้นเพื่อให้จิตอาสาในชุมชนช่วยรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่คนรอบข้างและคนในชุมชน เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การไม่ใช้ยาที่มีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ ยาชุด หรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา การไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้ การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น และเพื่อสร้างชุมชนที่สามารถดูแลตนเอง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันทางความรู้ ไม่หลงเชื่อสื่อโฆษณาที่หลอกลวงหรืออวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง

กลุ่มเป้าหมาย

    จิตอาสาในชุมชน ซึ่งอาจได้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน หรือกลุ่มประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ รวมตัวกันเป็นทีม ๆ ละ 4 คน

ลักษณะโครงการ

    การประกวดโครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

หัวข้อรณรงค์ดำเนินงานโครงการ

กลุ่มจิตอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยนำเสนอรูปแบบโครงการให้มีกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่คนในชุมชนที่ทีมจิตอาสาจะรณรงค์ในหัวข้อดังนี้

  1. รณรงค์ลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม
  2. รณรงค์ไม่ใช้ยาที่มีการลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ยาชุด หรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
  3. รณรงค์ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารห้ามใช้
  4. รณรงค์ให้ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

  5. *หมายเหตุ สามารถเลือกหัวข้อรณรงค์ได้มากกว่า 1 หัวข้อ